Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Stavebno-bytová, dopravná a environmentálna komisia

Náplň komisie: 

V rámci poradenskej činnosti:

a) stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov;

b) podieľanie sa na výberových konaniach – návrhy súťažných podkladov a technických špecifikácií so zameraním na stavebné objekty;

c) stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam;

d) vyjadrenia k návrhom prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti aj k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru;

e) vyjadrenia ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území mestskej časti;

f) vyjadrenia k zásadným koncepčným návrhom rozvoja MHD;

g) vyjadrenia ku koncepciám a plánom cyklistickej dopravy;

h) vyjadrenia k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej časti;

i) posudzovanie spracovania koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na území mestskej časti;

j) vyjadrenia k plánovaným výrubom drevín, najmä väčšieho rozsahu.

V rámci iniciatívnej činnosti:

a) návrhy na obstaranie podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie - územného plánu zóny;

b) návrhy investičných akcií a podieľanie sa na ich príprave;

c) podieľanie sa na tvorbe koncepcie predaja bytov;

d) návrhy a tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej časti;

e) návrhy a podieľanie sa na príprave a vypracovaní dopravných štúdií či koncepcií;

f) návrhy konkrétnych opatrení pre zlepšenie dopravy;

g) návrhy a podieľanie sa na realizácii bezbariérového prístupu na verejné miesta;

h) spracovávanie a návrhy priorít trvalo udržateľného rozvoja obce;

i) podieľanie sa na spracovaní koncepčných dokumentov ochrany zelene a odpadového hospodárstva;

j) návrhy na spôsob ochrany zelene, nakladanie s odpadmi, zlepšenia separácie odpadu, návrhy na riešenie nelegálnych skládok;

k) návrhy na vytváranie, úpravu a využitie verejných priestorov;

l) návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti;

m) návrhy plôch a druhového zloženia pre náhradnú výsadbu v mestskej časti podnety;

n) návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a jesenného upratovania.

V rámci kontrolnej činnosti:

a) kontrola dodržiavania zásad ochrany a tvorby životného prostredia prostredníctvom miestneho zisťovania;

b) kontrola realizácie investičných akcií.


Predseda:
Mgr. Vladimír Mokráň 
e-mail: vmokran@gmail.com

Tajomník:
Ing. Alexander Kitanovič 
e-mail: kitanovic@bratislava-rusovce.sk
telefón: 02/68207035

Členovia:
Jozef Karácsony
Ing. Branislav Straka 
Tibor Straka 
Ing. Roman Porubec
Ing. Peter Federič 
Mgr. Martin Mančík 

Plán činnosti 2019 - 2022
Plán činnosti 

Pozvánky:
Pozvánka na zasadnutie SDKE 02/2022 - 24. 02.2022
Pozvánka na zasadnutie SDKE 01/2022 - 14. 02.2022
Pozvánka na zasadnutie SDKE 05/2020 - 22. 05. 2020

Poznámka:  vzhľadom na situáciu s koronavírom sa komisia nestretla fyzicky, ale o predložených bodoch diskutovala cez e-mailovú konferenciu
Pozvánka na zasadnutie SDEK 04/2020 - 04. 05. 2020  
Poznámka:  vzhľadom na situáciu s koronavírom sa komisia nestretla fyzicky, ale o predložených bodoch diskutovala cez e-mailovú konferenciu
Pozvánka na zasadnutie SDEK 03/2020 - 30. 03. 2020
Poznámka: vzhľadom na situáciu s koronavírom sa komisia nestretla fyzicky, ale o predložených bodoch diskutovala cez e-mailovú konferenciu
Pozvánka na zasadnutie SDEK 02/2020 - 24. 02. 2020
Pozvánka na zasadnutie SDEK 01/2020 - 20. 01. 2020
Pozvánka na zasadnutie SDEK 10/2019 - 16. 12. 2019 
Pozvánka na zasadnutie SDEK 09/2019 - 11. 11. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 08/2019 - 07. 10. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 07/2019 - 02. 09. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 06/2019 - 24. 06. 2019

Pozvánka na zasadnutie SDEK 05/2019 - 13. 05. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 04/2019 - 15. 04. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 03/2019 - 11. 03. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 02/2019 - 04. 02. 2019
Pozvánka na zasadnutie SDEK 01/2019 - 08. 01. 2019

Zápisnice:

2022
Zápisnica č. 02/2022 zo dňa 11. 04. 2022
Zápisnica č. 01/2022 zo dňa 14. 02. 2022


2021
Zápisnica č. 06/2021 zo dňa 13. 12. 2021
Zápisnica č. 05/2021 zo dňa 08. 11. 2021
Zápisnica č. 04/2021 zo dňa 20. 09. 2021
Zápisnica č. 03/2021 zo dňa 21. 06. 2021
Zápisnica č. 02/2021 zo dňa 10. 05. 2021
Zápisnica č. 01/2021 zo dňa 12. 04. 2021


2020
Zápisnica č. 10/2020 zo dňa 14. 12. 2020
Zápisnica č. 09/2020 zo dňa 26. 10. 2020
Zápisnica č. 08/2020 zo dňa 07. 09. 2020
Zápisnica č. 05/2020 zo dňa 22. 05. 2020

Zápisnica č. 04/2020 zo dňa 04. 05. 2020
Zápisnica č. 03/2020 zo dňa 30. 03. 2020
Zápisnica č. 02/2020 zo dňa 24. 02. 2020
Zápisnica č. 01/2020 zo dňa 20. 01. 2020

2019
Zápisnica č. 10/2019 zo dňa 16. 12. 2019
Zápisnica č. 09/2019 zo dňa 11. 11. 2019
Zápisnica č. 08/2019 zo dňa 07. 10. 2019
Zápisnica č. 07/2019 zo dňa 02. 09. 2019
Zápisnica č. 06/2019 zo dňa 24. 06. 2019
Zápisnica č. 05/2019 zo dňa 13. 05. 2019
Zápisnica č. 04/2019 zo dňa 15. 04. 2019

Zápisnica č. 03/2019 zo dňa 11. 03. 2019
Zápisnica č. 02/2019 zo dňa 04. 02. 2019
Zápisnica č. 01/2019 zo dňa 08. 01. 2019

Archív zápisnic:

2017
Zápisnica zo dňa 07. 11. 2017
Zápisnica zo dňa 27. 06. 2017
Zápisnica zo dňa 04. 04. 2017
Zápisnica zo dňa 07. 02. 2017

2016
Zápisnica zo dňa 08. 11. 2016
Zápisnica zo dňa 21. 09. 2016
Zápisnica zo dňa 22. 06. 2016
Zápisnica zo dňa 05. 04. 2016

2015
Zápisnica zo dňa 15. 12. 2015
Zápisnica zo dňa 10. 08. 2015
Zápisnica zo dňa 07. 04. 2015

Iné: 
Zámer - Areál vodných športov