Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Stavebno-bytová, dopravná a environmentálna komisia

Náplň komisie: 

V rámci poradenskej činnosti:

a) stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov;

b) podieľanie sa na výberových konaniach – návrhy súťažných podkladov a technických špecifikácií so zameraním na stavebné objekty;

c) stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam;

d) vyjadrenia k návrhom prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti aj k rozhodujúcim stavbám celomestského charakteru;

e) vyjadrenia ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území mestskej časti;

f) vyjadrenia k zásadným koncepčným návrhom rozvoja MHD;

g) vyjadrenia ku koncepciám a plánom cyklistickej dopravy;

h) vyjadrenia k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej časti;

i) posudzovanie spracovania koncepcie ochrany prírody aj pamiatok na území mestskej časti;

j) vyjadrenia k plánovaným výrubom drevín, najmä väčšieho rozsahu.

V rámci iniciatívnej činnosti:

a) návrhy na obstaranie podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie - územného plánu zóny;

b) návrhy investičných akcií a podieľanie sa na ich príprave;

c) podieľanie sa na tvorbe koncepcie predaja bytov;

d) návrhy a tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej časti;

e) návrhy a podieľanie sa na príprave a vypracovaní dopravných štúdií či koncepcií;

f) návrhy konkrétnych opatrení pre zlepšenie dopravy;

g) návrhy a podieľanie sa na realizácii bezbariérového prístupu na verejné miesta;

h) spracovávanie a návrhy priorít trvalo udržateľného rozvoja obce;

i) podieľanie sa na spracovaní koncepčných dokumentov ochrany zelene a odpadového hospodárstva;

j) návrhy na spôsob ochrany zelene, nakladanie s odpadmi, zlepšenia separácie odpadu, návrhy na riešenie nelegálnych skládok;

k) návrhy na vytváranie, úpravu a využitie verejných priestorov;

l) návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti;

m) návrhy plôch a druhového zloženia pre náhradnú výsadbu v mestskej časti podnety;

n) návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a jesenného upratovania.

V rámci kontrolnej činnosti:

a) kontrola dodržiavania zásad ochrany a tvorby životného prostredia prostredníctvom miestneho zisťovania;

b) kontrola realizácie investičných akcií.

Stavebno - bytová, dopravná a environmentálna komisia: 

Meno a priezvisko  Funkcia          E-mail
František Lošonský  predseda  f.losonsky@gmail.com
Juraj Glazer-Opitz člen 
Jozef Karácsony  člen 
Boris Randa  člen 
MVDr. Anton Dostál PhD.  člen 
Dušan Antoš  člen 
Karol Starsich   člen 
Ing. Ľubomír Jamečný PhD. člen  
Mgr. Juraj Polák  člen 
Ing. Alexander Kitanovič  tajomník  kitanovic@bratislava-rusovce.sk 
 

Zápisnice: 
2024
Zápisnica č. 6/2024 zo dňa 13. 02. 2024

2023
Zápisnica č. 05/2023 zo dňa 22. 09. 2023
Zápisnica č. 04/2023 zo dňa 23. 05. 2023
Zápisnica č. 03/2023 zo dňa 21. 03. 2023
Zápisnica č. 02/2023 zo dňa 21. 02. 2023
Zápisnica č. 01/2023 zo dňa 06. 02. 2023

Archív zápisníc 2019 - 2022:
2022
Zápisnica č. 04/2022 zo dňa 12. 09. 2022
Zápisnica č. 03/2022 zo dňa 20. 06. 2022
Zápisnica č. 02/2022 zo dňa 11. 04. 2022
Zápisnica č. 01/2022 zo dňa 14. 02. 2022


2021
Zápisnica č. 06/2021 zo dňa 13. 12. 2021
Zápisnica č. 05/2021 zo dňa 08. 11. 2021
Zápisnica č. 04/2021 zo dňa 20. 09. 2021
Zápisnica č. 03/2021 zo dňa 21. 06. 2021
Zápisnica č. 02/2021 zo dňa 10. 05. 2021
Zápisnica č. 01/2021 zo dňa 12. 04. 2021


2020
Zápisnica č. 10/2020 zo dňa 14. 12. 2020
Zápisnica č. 09/2020 zo dňa 26. 10. 2020
Zápisnica č. 08/2020 zo dňa 07. 09. 2020
Zápisnica č. 05/2020 zo dňa 22. 05. 2020

Zápisnica č. 04/2020 zo dňa 04. 05. 2020
Zápisnica č. 03/2020 zo dňa 30. 03. 2020
Zápisnica č. 02/2020 zo dňa 24. 02. 2020
Zápisnica č. 01/2020 zo dňa 20. 01. 2020

2019
Zápisnica č. 10/2019 zo dňa 16. 12. 2019
Zápisnica č. 09/2019 zo dňa 11. 11. 2019
Zápisnica č. 08/2019 zo dňa 07. 10. 2019
Zápisnica č. 07/2019 zo dňa 02. 09. 2019
Zápisnica č. 06/2019 zo dňa 24. 06. 2019
Zápisnica č. 05/2019 zo dňa 13. 05. 2019
Zápisnica č. 04/2019 zo dňa 15. 04. 2019

Zápisnica č. 03/2019 zo dňa 11. 03. 2019
Zápisnica č. 02/2019 zo dňa 04. 02. 2019
Zápisnica č. 01/2019 zo dňa 08. 01. 2019

Archív zápisnic 2015 - 2017:
2017
Zápisnica zo dňa 07. 11. 2017
Zápisnica zo dňa 27. 06. 2017
Zápisnica zo dňa 04. 04. 2017
Zápisnica zo dňa 07. 02. 2017

2016
Zápisnica zo dňa 08. 11. 2016
Zápisnica zo dňa 21. 09. 2016
Zápisnica zo dňa 22. 06. 2016
Zápisnica zo dňa 05. 04. 2016

2015
Zápisnica zo dňa 15. 12. 2015
Zápisnica zo dňa 10. 08. 2015
Zápisnica zo dňa 07. 04. 2015

Iné: 
Zámer - Areál vodných športov