Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Komisia mandátová a na ochranu verejného záujmu

Náplň komisie: 

a) plní úlohy komisie miestneho zastupiteľstva zriadenej podľa článku 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;

b) overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu;

c) sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení, podľa potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na prijatie potrebných opatrení;

d) zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, dôvody pre zánik mandátu poslanca;

e) konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom starostky oznamuje miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka, ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca (§ 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí);

f) sleduje dodržiavanie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva poslancami; v prípade potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení;

g) prešetruje sťažnosti smerujúce proti starostke, poslancom miestneho zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi pri ich výkone samosprávnych funkcií;

h) podáva správu miestnemu zastupiteľstvu o výsledku prešetrenia sťažností smerujúcich proti starostke, poslancom miestneho zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi pri ich výkone samosprávnych funkcií.


Komisia mandátová a na ochranu verejného záujmu:
 
Meno a priezvisko  Funkcia          E-mail
Veronika Vandrášeková predsedkyňa veronika.rusovce@gmail.com
František Lošonský člen f.losonsky@gmail.com
Lucia Tuleková Henčelová členka  lucia.hencelova@gmail.com
Jana Hlušeková tajomníčka hlusekova@bratislava-rusovce.sk 

Zápisníce:
2023 - 2026

Zápisnica č. 3/2023 zo dňa 08. 11. 2023
Zápisnica č. 2/2023 zo dňa 30. 05. 2023
Zápisnica č. 1/2023 zo dňa 28. 02. 2023

Archív zápisníc:

2019 - 2022
Zápisnica č. 4/2022 zo dňa 26. 07. 2022
Zápisnica č. 3/2022 zo dňa 22. 06. 2022
Zápisnica č. 2/2022 zo dňa 22. 03. 2022
Zápisnica č. 1/2022 zo dňa 01. 03. 2022
Zápisnica č. 1/2021 zo dňa 28. 10. 2021
Zápisnica č. 2/2020 zo dňa 22. 12. 2020
Zápisnica č. 1/2020 zo dňa 23. 06. 2020
Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 21. 11. 2019


2015 - 2018
Zápisnica zo dňa 02.10.2018
Zápisnica zo dňa 19.12.2017
Zápisnica zo dňa 13.11.2015
Zápisnica zo dňa 11.02.2015