Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Stavebný úrad

Úprava stránkových hodín na stavebnom úrade 
Oznamujeme vám, že stránkové hodiny na stavebnom úrade sú od 09. 03. 2020 upravené, a to:

 

Stránkové hodiny - stavebný úrad 
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00


Mestská časť Bratislava-Rusovce je sídlom tzv. spoločného stavebného úradu pre mestské časti Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Čunovo. Spoločný stavebný úrad zabezpečuje odbornú a administratívnu činnosť pre združené mestské časti; všetky písomnosti (rozhodnutia, povolenia a pod.) sú však vydávané pod hlavičkou konkrétnej mestskej časti.Žiadosti a písomnosti podávajú stavebníci v mestskej časti, v katastrálnom území, v ktorej sa má plánovaná stavba vybudovať a na tom istom úrade uhradia aj príslušné správne poplatky. 

Kontakty: 
Spoločný stavebný úrad (SSÚ)
MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce

Ing. Iveta Trnková  
SSÚ (Jarovce)
Telefón: + 421-2-68 20 70 33
E-mail: trnkova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 19, 1. poschodie

Ing. Jarmila Križanová  
SSÚ (Čunovo)
Telefón: + 421-2-68 20 70 18 
E-mail: krizanova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 20, 1. poschodie 

Eva Daňová
SSÚ (Rusovce)  
Telefón: + 421-2-68 20 70 19
E-mail: danova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 21, 1. poschodie

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku.

Žiadosť na vydanie rozhodnutia stavebník podáva na miestne príslušnej podateľni - v podateľni tej mestskej časti, kde sa stavba nachádza (umiestňuje, povoľuje, odstraňuje, kolauduje): 

MČ Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava 59 
MČ Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava 59 
MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 59  

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku a v rámci toho najmä:

 • vedie územne konanie
 • pripravuje územne rozhodnutia
 • pripravuje povolenia na zmenu územneho rozhodnutia
 • vedie stavebné konanie
 • pripravuje stavebné povolenia
 • pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením
 • pripravuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, vedie kolaudačné konanie
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia
 • pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby
 • pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
 • pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb
 • pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 • vykonáva kontrolnú činnosť – zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu, nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona
 • prešetruje petície a sťažnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodntí podľa §71-80 zákona o správnom konaní
 • poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 

Tlačivá:

Všeobecne záväzné nariadenia: 

Sadzobník správnych poplatkov - Stavebný úrad

Všetky správne poplatky je možné zaplatiť hotovosťou v pokladni MÚ. Správne poplatky nie je možné zaplatiť kolkovými známkami.

Položka 59 - Návrh

Suma

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 1. pre fyzickú osobu

40.00 €

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 1. pre právnickú osobu

100.00 €

na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20.00 €

Položka 60 - Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

Suma

a) na stavby na bývanie

 

na stavbu rodinného domu

50.00 €

na stavbu bytového domu

200.00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2

25.00 €

ak zastavaná plocha presahuje 25m2

50.00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúcich stavebné povolenie

 

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35.00 €

bytových domov

100.00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

    garáže s jedným alebo dvoma miestami

30.00 €

    na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30.00 €

    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30.00 €

    na spevnené plochy a parkoviská

30.00 €

    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 

30.00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

    garáže s jedným alebo dvoma miestami

50.00 €

    na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50.00 €

    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50.00 €

    na spevnené plochy a parkoviská

50.00 €

    na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50.00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 

20.00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

    do 50 000 € vrátane  

100.00 €

    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane

200.00 €

    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane

400.00 €

    nad 500 000 € do 1000 000 € vrátane

600.00 €

    nad 1000 000 € do 10 000 000 € vrátane

800.00 €

    nad 10 000 000 €

    1000.00 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

50.00 €

Položka 60a

Suma

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu

100.00 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu

30.00 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu

50.00 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu

20.00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu

30.00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu

10.00 €

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80.00 €

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10.00 €

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30.00 €

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10.00 €

Položka 61 - Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby

Suma

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60 (Žiadosť o stavebné povolenie)

 

Položka 62

Suma

Žiadosť o povolenie

 

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60

30.00 €

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu

50.00 €

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre fyzickú osobu

20.00 €

informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

200.00 €

do 15m2 vrátane

60.00 €

od 15m2 do 40m2 vrátane

200.00 €

nad 40m2

430.00 €

terénnych úprav pre právnickú osobu

100.00 €

terénnych úprav pre fyzickú osobu

20.00 €

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100.00 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20.00 €

Položka 62a - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Suma

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

    rodinný dom

35.00 €

    bytový dom

120.00 €

b) na stavby na idividuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

    ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25.00 €

    ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50.00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25.00 €

    bytových domov

50.00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

     garáže s jedným alebo dvoma miestami 

20.00 €

     na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20.00 €

     na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20.00 €

     na spevnené plochy a parkoviská

20.00 €

     na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  

20.00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

    garáže s jedným alebo dvoma miestami 

30.00 €

    na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30.00 €

    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30.00 €

    na spevnené plochy a parkoviská

30.00 €

    na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  

30.00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 

20.00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

    do 50 000 € vrátane  

60.00 €

    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane

120.00 €

    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane

250.00 €

    nad 500 000 € do 1000 000 € vrátane

400.00 €

    nad 1000 000 € do 10 000 000 € vrátane

530.00 €

    nad 10 000 000 €

660.00 €

Sadzobník správnych poplatkov

Iné: