Sobota 20. 4. 2024
Dnes má meniny Marcel

Stavebný úrad

Úprava stránkových hodín na stavebnom úrade 
Oznamujeme vám, že stránkové hodiny na stavebnom úrade sú od 09. 03. 2020 upravené, a to:

 

Stránkové hodiny - stavebný úrad 
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00


Mestská časť Bratislava-Rusovce je sídlom tzv. spoločného stavebného úradu pre mestské časti Bratislava-Rusovce, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Čunovo. Spoločný stavebný úrad zabezpečuje odbornú a administratívnu činnosť pre združené mestské časti; všetky písomnosti (rozhodnutia, povolenia a pod.) sú však vydávané pod hlavičkou konkrétnej mestskej časti.Žiadosti a písomnosti podávajú stavebníci v mestskej časti, v katastrálnom území, v ktorej sa má plánovaná stavba vybudovať a na tom istom úrade uhradia aj príslušné správne poplatky. 

Kontakty: 
Spoločný stavebný úrad (SSÚ)
MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce

Ing. Iveta Trnková  
SSÚ (Jarovce)
Telefón: + 421-2-68 20 70 33
E-mail: trnkova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 19, 1. poschodie

Ing. Jarmila Križanová  
SSÚ (Čunovo)
Telefón: + 421-2-68 20 70 18 
E-mail: krizanova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 20, 1. poschodie 

Eva Daňová
SSÚ (Rusovce)  
Telefón: + 421-2-68 20 70 19
E-mail: danova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 21, 1. poschodie

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku.

Žiadosť na vydanie rozhodnutia stavebník podáva na miestne príslušnej podateľni - v podateľni tej mestskej časti, kde sa stavba nachádza (umiestňuje, povoľuje, odstraňuje, kolauduje): 

MČ Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava 59 
MČ Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava 59 
MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 59  

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku a v rámci toho najmä:

 • vedie územne konanie
 • pripravuje územne rozhodnutia
 • pripravuje povolenia na zmenu územneho rozhodnutia
 • vedie stavebné konanie
 • pripravuje stavebné povolenia
 • pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením
 • pripravuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, vedie kolaudačné konanie
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia
 • pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby
 • pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby
 • pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb
 • pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 • vykonáva kontrolnú činnosť – zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu, nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí
 • vedie evidenciu podľa stavebného zákona
 • prešetruje petície a sťažnosti
 • zabezpečuje výkon rozhodntí podľa §71-80 zákona o správnom konaní
 • poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 

Tlačivá:

Všeobecne záväzné nariadenia: 

Sadzobník správnych poplatkov - Stavebný úrad

Všetky správne poplatky je možné zaplatiť hotovosťou v pokladni MÚ. Správne poplatky nie je možné zaplatiť kolkovými známkami.

Položka 59 - Návrh

Suma

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 1. pre fyzickú osobu

40.00 €

na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 1. pre právnickú osobu

100.00 €

na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

20.00 €

Položka 60 - Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

Suma

a) na stavby na bývanie

 

na stavbu rodinného domu

50.00 €

na stavbu bytového domu

200.00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2

25.00 €

ak zastavaná plocha presahuje 25m2

50.00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúcich stavebné povolenie

 

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

35.00 €

bytových domov

100.00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

    garáže s jedným alebo dvoma miestami

30.00 €

    na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30.00 €

    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30.00 €

    na spevnené plochy a parkoviská

30.00 €

    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 

30.00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

    garáže s jedným alebo dvoma miestami

50.00 €

    na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

50.00 €

    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

50.00 €

    na spevnené plochy a parkoviská

50.00 €

    na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

50.00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 

20.00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

    do 50 000 € vrátane  

100.00 €

    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane

200.00 €

    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane

400.00 €

    nad 500 000 € do 1000 000 € vrátane

600.00 €

    nad 1000 000 € do 10 000 000 € vrátane

800.00 €

    nad 10 000 000 €

    1000.00 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

50.00 €

Položka 60a

Suma

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu

100.00 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu

30.00 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu

50.00 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu

20.00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu

30.00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu

10.00 €

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80.00 €

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10.00 €

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30.00 €

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10.00 €

Položka 61 - Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby

Suma

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60 (Žiadosť o stavebné povolenie)

 

Položka 62

Suma

Žiadosť o povolenie

 

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60

30.00 €

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre právnickú osobu

50.00 €

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre fyzickú osobu

20.00 €

informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

200.00 €

do 15m2 vrátane

60.00 €

od 15m2 do 40m2 vrátane

200.00 €

nad 40m2

430.00 €

terénnych úprav pre právnickú osobu

100.00 €

terénnych úprav pre fyzickú osobu

20.00 €

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100.00 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20.00 €

Položka 62a - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Suma

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

    rodinný dom

35.00 €

    bytový dom

120.00 €

b) na stavby na idividuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

    ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25.00 €

    ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50.00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25.00 €

    bytových domov

50.00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

     garáže s jedným alebo dvoma miestami 

20.00 €

     na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20.00 €

     na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20.00 €

     na spevnené plochy a parkoviská

20.00 €

     na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  

20.00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

    garáže s jedným alebo dvoma miestami 

30.00 €

    na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30.00 €

    na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30.00 €

    na spevnené plochy a parkoviská

30.00 €

    na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady  

30.00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 

20.00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 

    do 50 000 € vrátane  

60.00 €

    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane

120.00 €

    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane

250.00 €

    nad 500 000 € do 1000 000 € vrátane

400.00 €

    nad 1000 000 € do 10 000 000 € vrátane

530.00 €

    nad 10 000 000 €

660.00 €

Sadzobník správnych poplatkov

Iné: