Sobota 20. 4. 2024
Dnes má meniny Marcel

Životné prostredie

Portál elektronických služieb Bratislava 

Kontakt:
Ing. Alexandra Mikolová
Drobných stavieb, komunikácií a ochrany životného prostredia   
Telefón: + 421-2-68 20 70 30
E-mail: mikolova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č.: 7, 1. poschodie 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Náplň činnosti:

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany zložiek životného prostredia. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade s nasledovnými zákonmi a všeobecným záväzným nariadením:

- Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy 
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy 
-  Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
- Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 
- Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 4/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce. 

Tlačivá na stiahnutie: 


Rôzne: