Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Drobné stavby

Kontakt:
Ing. Alexandra Mikolová 
Referát územného plánovania, drobných stavieb, komunikácií a ochrany životného prostredia  
telefón: + 421-2-68 20 70 30
e-mail: mikolova@bratislava-rusovce.sk
kancelária č.: 7, 1. poschodie 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  

Stavebník môže uskutočniť drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom konaní,
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.
Čo potrebujete: 
             Ohlásenie drobnej stavby:
 • List vlastníctva – originál, alebo iné právo k stavebnému pozemku
 • Kópia katastrálnej mapy – originál
 • 2 x jednoduchý náčrt  stavby
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi,
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – poplatok sa hradí na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade

  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác: 
 • List vlastníctva – originál, alebo iné právo k stavbe (napr. nájomná zmluva)
 • Kópia katastrálnej mapy – originál
 • 2 x zjednodušená dokumentácia stavebných úprav
 • Jednoduchý technický opis stavby
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi, príp. zápisnica zo schôdze  vlastníkov bytov v bytovom dome,
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, 
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – poplatok sa hradí na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady

Správny poplatok (v eurách)*:

 
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 
1. právnicka osoba                                                                             30,00
2. fyzická osoba 10,00
* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Tlačivá: