Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva

Kontakt: 
Ing. Alexander Kitanovič
Referát investičných činností 
Telefón: + 421-2-68 20 70 35
E-mail: kitanovic@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 8, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Mestská časť povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Povolenia sa vydávajú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a nenahrádzajú povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa iných platných právnych predpisov.

Žiadosti si môžete stiahnuť na spodnej časti tejto stránky za textom alebo vyzdvihnúť priamo na miestnom úrade, kancelária č. 8. 

K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Rusovce – rozkopávkových prác je potrebné predložiť:

  • Doklad o zaplatení správneho poplatku
  • Situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou s rozčlenením na rozkopávku a umiestnenie výkopku a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka zakreslený v kópii katastrálnej  mapy
  • Stavebné povolenie príp. oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe
  • Zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy inžinierskych
  • Harmonogram prác
  • Projekt organizácie dopravy, odsúhlasený v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktorá zasadá každý utorok od 8.30 do 12.00 hod., Primaciálne nám. 2, posch., č.dv.107
  • Písomný záväzok doklad o kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy plôch odbornou dodávateľskou organizáciou

K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Rusovce – rozkopávkových prác je potrebné doložiť vypísanú žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Rusovce (zaujatie verejného priestranstva) a zaplatiť správny poplatok za zaujatie verejného priestranstva.

Tlačivá: