Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Matrika

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Rusovc. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
 
Tu vybavíte: 
  • uzavretie manželstva
  • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom
  • zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v cudzine
  • vyhotovuje  zápisnice o určení otcovstva pred narodením a po narodení
  • vykonáva zápisy do matričných kníh
  • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Rusovce
  • vydáva úmrtné listy pre použitie v SR i v zahraničí
  • vydávajú rodné listy novorodených detí, ktoré sa narodili na území MČ Bratislava-Rusovce
  • vykonávajú zápisy do kníh narodení
  • vydávajú matričné doklady pre použitie v SR aj v zahraničí
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade v €:
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
Uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej MČ medzi štátnymi občanmi SR 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom 35,00
Uzavretie manželstva v MČ medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
Príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 120,00

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala cudzine do osobitnej matriky                                                                           

10,00

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti         

10,00

Matričné úkony:
Iné: