Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Matrika

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Rusovc. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
 
Tu vybavíte: 
  • uzavretie manželstva
  • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom
  • zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v cudzine
  • vyhotovuje  zápisnice o určení otcovstva pred narodením a po narodení
  • vykonáva zápisy do matričných kníh
  • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Rusovce
  • vydáva úmrtné listy pre použitie v SR i v zahraničí
  • vydávajú rodné listy novorodených detí, ktoré sa narodili na území MČ Bratislava-Rusovce
  • vykonávajú zápisy do kníh narodení
  • vydávajú matričné doklady pre použitie v SR aj v zahraničí
 
Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál sobášneho listu bezplatne 0
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára so sobášnym listom 14
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 7
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 30
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100
Uzavretie manželstva v mestskej časti medzi štátnym občanom SR a cudzincom 100
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 280
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala cudzine do osobitnej matriky                              15
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti          30

Výška príspevku snúbencov na úhradu za poskytnutie služby spojené s výkonom sobášneho úradu sa stanovuje ak:

 

1/ obidvaja snúbenci sú občania Slovenskej republiky a obaja majú pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce

50

2/ snúbenci sú občania Slovenskej republiky a jeden má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce

150

3/ snúbenci sú občania Slovenskej republiky a ani jeden nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce                                                        

200

Matričné úkony:


Iné: