Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Samostatne hospodáriaci roľník

Kontakt:
Darina Jenčíková 
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 

Osvedčenie o zápise do evidenicie samostatne hospodáriaceho roľníka vydáva Magistrát hl. mesta Bratislavy SR, Referát legislatívy a právneho poradenstva:


Kontakt:
Oddelenie legislatívno-právne, 2. poschodie, č. dverí 208
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

pevná linka: +421 259 356 323
pevná linka: +421 259 356 450
e-mail: olp@bratislava.sk

Informácia k ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) 

Príslušný orgán zapíše SHR do evidencie na základe jeho ohlásenia. V evidencii je uvedené meno a priezvisko SHR, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú.

Občania, ktorí sú vedení v zozname samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/a túto činnosť neukončili, musia  všetky zmeny, prípadne ukončenie činnosti  vybaviť na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava /už nie na miestnom úrade/.

Bližšie informácie k činnosti SHR nájdete na stránkach Magistrátu hlavného mesta Bratislavy: www.bratislava.sk .
Tu nájdete všetky potrebné informácie k zápisu, zmene alebo zrušení činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka. Taktiež tu nájdete informácie o správnych poplatkoch a zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 
K žiadostiam je potrebné priniesť okrem osobných dokladov aj „Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľník“.