Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Súpisné a orientačné čísla

Kontakt:
Mária Jajcajová
Referát súpisných čísel a sociálnych vecí
Telefón: + 421-2-68 20 70 12
E-mail: jajcajova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č.: 6, 1. poschodie
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Mestská časť Bratislava-Rusovce určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, ďalej podľa zákona č. 125/2015 o registri adries, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z. a vyhlášky č. 141/2015 Z.z. 
Informácia k žiadosti o súpisné a orientačné číslo:


Tabuľky so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 

Žiadosť o súpisné číslo a orientačné číslo si môžete stiahnuť na spodnej časti tejto stránky za textom alebo vyzdvihnúť priamo na miestnom úrade, kancelária č. 8. 

K žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

 1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 2. právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 3. geometrický plán
 4. zameranie adresného bodu
 5. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú
 6. splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

K žiadosti o zrušenie, resp. zmenu súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

 1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 2. právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby
 3. rozhodnutie o určení súpisného čísla a orientačného čísla
 4. geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 5. splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
 6. zameranie adresného bodu ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného a orientačného čísla
 7. dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti

K žiadosti o potvrdenie o pridelení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

 1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
 2. doklad o vlastníctve stavby
 3. geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 4. splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať
 5. iné dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti

Súvisiace predpisy:

Tlačivá: