Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Bývanie

Kontakt:
Janette Kubicová
e-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk
telefón: + 421-2-68 20 70 31
kancelária č. 18, 1. poschodie

 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
Vyúčtovanie, evidenica zmlúv a uchádzačov o nájomny byt:
 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových  priestorov, upomína  neplatičov  a pripravuje  podklady  pre  právne  oddelenie  na  zabezpečenie vymáhania pohľadávky,
 • príprava a vyhotovenie nových nájomných zmlúv
 • vedenie evidencie nájomných zmlúv
 • vedenie evidencie žiadateľov o nájomné byty
 • obnovovanie nájomnych zmlúv

Postup pri podávaní žiadosti: 

V prvom rade je potrebná písomná žiadosť o nájom obecného bytu, ktorej vzor je možné nájsť na tejto stránke nižšie. Vyplnenú žiadosť je možné podať prostredníctvom podateľne miestneho úradu, osobne poštou alebo e-mailom u zodpovednej osoby.  

V žiadosti o nájom obecného bytu musí byť uvedené:

 • meno, priezvisko a podpis žiadateľa,
 • miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu žiadateľa,
 • rodinný stav žiadateľa,
 • počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí, a ich vzťah ku žiadateľovi,
 • bytové pomery žiadateľa v mieste trvalého a prechodného bydliska,
 • dôvod podania žiadosti,
 • iné osobitné okolnosti súvisiace so žiadosťou
 • čestné prehlásenie, že žiadateľ nevlastní (ani časť) nehnuteľnosť vhodnú na bývanie
Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží dokumenty svedčiace o tom, že spĺňa vyššie uvedené podmienky. 
 

Mestská časť po obdržaní žiadosti preverí jej úplnosť a splnenie podmienok pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu. Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa mestská časť ho zaradí do zoznamu žiadateľov. Ak je žiadosť neúplná mestská časť vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti, pričom mu určí lehotu 15 dní na doplnenie. Žiadateľ môže požiadať o predĺženie tejto lehoty 1 krát. Ak žiadateľ nespĺňa čo i len jednu podmienku na nájom obecného bytu alebo ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní žiadosť o chýbajúce údaje v súlade s požiadavkou mestskej časti, žiadosť sa do zoznamu žiadateľov nezaradí. Oznámenie o zaradení žiadateľa do zoznamu žiadateľov zašle mestská časť žiadateľovi do tridsiatich dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Ak žiadateľ nesplní v určenej lehote požiadavky mestskej časti na doplnenie žiadosti, zašle mestská časť žiadateľovi oznámenie o nezaradení do zoznamu žiadateľov do 30 dní.  Súčasne s oznámením o zaradení žiadateľa do zoznamu žiadateľov zašle mestská časť žiadateľovi pridelené poradové číslo.

 

Na výbere konkrétneho zmluvného partnera, ako nájomcu bytu sa môže zúčastniť verejnosť. Konkrétny termín výberu s uvedením miestnosti uverejňuje mestská časť na svojom webovom sídle v časti Oznamy.

 

Tlačivá:

Všeobecne záväzné nariadenie: 
Zápisnice z losovania bytov: