Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Finančné oddelenie

Kontakt:
Ing. Pavol Holúbek
Referát rozpočtu a účtovníctva 
Telefón: + 421-2-68 20 70 23
E-mail: holubek@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č.: 15, 1. poschodie 
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Finančné oddelenie zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou mestskej časti, finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom mestskej časti. Plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením a účtovnou evidenciou.

Finančné oddelenie: 

 • koordinuje a spracováva podklady rozpočtu mestskej časti, zabezpečuje rozpis rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou a jeho rozpracovanie na oddelenia a organizácie zriadené mestskou časťou,
 • priebežne kontroluje a vyhodnocuje čerpanie a plnenie rozpočtu,
 • pripravuje návrhy na zmeny rozpočtu, spracováva rozpočtové opatrenia starostu,
 • zabezpečuje a realizuje financovanie všetkých oblastí činnosti mestskej časti podľa jednotlivých oddelení, útvarov, zriadených organizácií, projektov, grantov, dotácií a to zvlášť za bežné a kapitálové príjmy a výdavky,
 • sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka a konečné výsledky vrátane finančného usporiadania a navrhuje spôsob finančného usporiadania výsledku hospodárenia, pripravuje do Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Rusovce a iné materiály,
 • zabezpečuje rozpis finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a vykonáva zúčtovanie hospodárenia so štátnym rozpočtom na všetkých úsekoch prenesených kompetencií,
 • zabezpečuje finančné riadenie a zúčtovanie projektov, grantov a dotácií,
 • vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, odsúhlasuje oprávnenosť úhrady všetkých faktúr a pokladničných dokladov vo vzťahu k platnej ekonomickej klasifikácii,
 • zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, koordinuje práce týkajúce sa účtovnej evidencie mestskej časti,
 • metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva organizácií mestskej časti,
 • predkladá účtovné výkazy za mestskú časť a vykonáva spracovanie štatistiky,
 • pripravuje podklady z účtovnej evidencie pre potreby inventarizácie hmotného a nehmotného majetku,
 • zabezpečuje komplexnú realizáciu bezhotovostného platobného styku mestskej časti,
 • vypracúva individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, formuláre vzájomných vzťahov.