Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Osvedčovanie podpisov a listín

Kontakt:
1.)
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania  
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie

2.)
Mária Jajcajová
Podateľňa a správa registratúry 
Telefón: + 421-2-68 20 70 32
E-mail: podatelna@bratislava-rusovce.sk
Prízemie MÚ

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


Mestská časť Bratislava-Rusovce je v oprávnená osvedčovať:
Osvedčovanie podpisov a listín

Podľa § 1 zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z.z. obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce (§ 4 ods. 3 písm. r) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)  

  • zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou
  • pravosť podpisu na listine

- osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky mestskej časti s erbom mestskej časti a podpisom zamestnanca úradu, ktorý osvedčenie vykonal.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti mestskej časti. Osvedčenie možno vykonať mimo úradnú miestnosť, a to na inom vhodnom mieste iba vtedy, ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti.

NEOSVEDČUJE SA:
Mestská časť Bratislava-Rusovce v zmysle § 5 nevykonáva osvedčovanie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 
OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE 

Pri osvedčovaní podpisu na listine mestská časť zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred zamestnancom úradu, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje platným dokladom totožnosti (občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca). Skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto pred osobou vykonávajúcou osvedčenie do osvedčovacej knihy. 

OSVEDČENIE KÓPIE LISTINY

Pri osvedčovaní zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou mestská časť neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Mestská časť zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným cit. zákonom. Preto je potrebné pri osvedčovaní listiny predložiť vždy aj originál listiny. Podľa Usmernenia č. 3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie predkladá aj doklad totožnosti, a pracovník, ktorý listinu osvedčuje, okrem popisu osvedčovanej listiny do osvedčovacej knihy zapíše aj meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a údaj o pobyte osoby, ktorá listinu predložila.  

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.


Správny poplatok (v eurách)*:

Osvedčenie podpisu (za každý jeden podpis) 2,00
Osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) 2,00
Osvedčenie fotokópie  v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) 4,00
Zvýšená náročnosť pri overovaní podpisu  (zväzovanie)    4,00
 


* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.