Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Rozvoj MČ

Kontakt: 
Ing. Alexander Kitanovič
Referát investičných činností 
Telefón: + 421-2-68 20 70 35
E-mail: kitanovic@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 8, 1. poschodie
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 • obstaráva územnoplánovacie podklady, územnoplánovaciu dokumentáciu vo všetkých etapách prípravy, zabezpečuje ich prerokovanie a schválenie
 • spolupracuje s odborne spôsobilými osobami pri príprave územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 • pripravuje stanoviská ku koncepčným materiálom súvisiacich s územným rozvojom mestskej časti
 • spolupracuje na realizácii projektovej činnosti MČ, najmä na realizácii stavebných častí projektov
 • zabezpečuje realizáciu vlastných investícií MČ
 • spolupracuje s projektantmi a dodávateľmi stavebných a iných prác na investičných akciách MČ
 • vybavuje stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb, stavebných a udržiavacích prác pre stavby, ktorých je investorom MČ
 • zabezpečuje verejné obstarávanie pre MČ
 • vypracúva projekty v zmysle vyhlásenej výzvy o poskytnutie dotácií pre MČ
 • zodpovedá za agendu na úseku verejného osvetlenia v MČ
 • zodpovedá za agendu zaujatia verejného priestranstva (rozkopávkové povolenia)
 • spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy vo veciach dopravného značenia I. a II. triedy a v inej dôvodnej súčinnosti v záujme mestských častí
 • zabezpečuje správu a dopravné značenie komunikácii III. a IV. triedy
 • zabezpečuje údržbu kanalizačných vpustí komunikácii III. a IV. triedy
 • zabezpečuje vianočné osvetlenie mestskej časti
 • spolupracuje s miestnym podnikom RUSEKO
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ROZKOPÁVKY A ZAUJATIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA