Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Ohlasovňa pobytu

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania  
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  

 

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku ohlasovne pobytu:
 • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
 • poskytuje údaje z evidencie pobytu občanov a z registra obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov;
 • poskytujú informácie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zaznamenáva do evidencie a registra, komu a na aký účel bola informácia o pobyte poskytnutá;
 • vydáva potvrdenie o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
 • preberajú žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
 • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.

Trvalý pobyt 
Trvalý pobyt občana je pobyt v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Trvalý pobyt je povinný nahlásiť každý občan (ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí).
Ak sa občan chystá trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni (deň začiatku pobytu v zahraničí je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu). Občan s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, to pred vycestovaním ohlási v ohlasovni (uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu).
Za členov rodiny (resp. domácnosti) môže trvalý pobyt nahlásiť aj jeden z členov tejto rodiny (resp. domácnosti). Ak je občan mladší ako 15 rokov, nahlasuje za neho zákonný zástupca alebo opatrovník. To isté platí aj v prípade občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ju má obmedzenú. Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci príslušných zariadení (ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, či opatrovník). Za občana, ktorému to neumožňuje zdravotný stav, môže túto povinnosť vybaviť zástupca, ktorého splnomocní.
Skončenie trvalého pobytu: občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Čo potrebujete pri vybavovaní trvalého pobytu:
 • Platný občiansky preukaz.
 • Ak nemá občan občiansky preukaz – tak náhradný doklad od polície. Platný cestovný doklad SR – ak prichádza z cudziny. Ak nemá cestovný pas –  tak osvedčenie o štátnom občianstve + rodný list.
 • Ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca jeho rodný list.
 • Údaje (názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby alebo parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby a číslo LV) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti. Poznámka: od 01. 09. 2018 občania nemusia predkladať LV v listinnej podobe, ak osobitý predpis neustanovuje inak.
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade, že:
  a) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  b) ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu (overenú notárom) uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  c) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov a) a b),
  d) vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme) potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • Ak občan žije celoročne v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú bývanie, je nutný súhlas takéhoto zariadenia na prihlásenie občana na trvalý pobyt

Správny poplatok (v eurách)*:

Vydanie potvrdenia o pobyte 7
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára spolu s potvrdením o pobyte 14
* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Tlačivá:
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt 
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu 

Suvisiace predpisy: 
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (281,2 kB)
Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon proti byrokracii

Iné:
Zákon proti byrokracii


Súhlas obce k pobytu cudzinca: viac info nájdete TU