Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Výpisy z matriky

Kontakt:
Darina Jenčíková 
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Čo vybavíte
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní  nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:
  • osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona,
  • poručníkovi, ak sa o dieťa stará,
  • súdom ustanovenému opatrovníkovi,
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona,
  • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.
Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (legalizácia, Apostille), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín. Legalizáciu výpisov, vydaných našou matrikou vykonáva Okresný úrad.

Čo potrebujete
  • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, ktorý ho nahrádza
Správny poplatok (v eurách)*:
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 7
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára spolu s rodným, sobášnym alebo úmrtným listom 14

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Iné: