Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Uzavretie manželstva

Kontakt:
Darina Jenčíková 
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 
 • Kniha manželstiev – zapisujú sa civilné aj cirkevné sobáše, uzavreté v našej mestskej časti.
 • Civilný sobáš – sa uskutočňuje v úradne určenej obradnej sieni, ktorá sa nachádza v budove miestneho úradu, Vývojová 8 v Rusovciach. Sobáš mimo určenej obradnej sieni sa spoplaňuje podľa podľa sadzobníka správnych poplatkov.  
 • Sobášny deň - dátum sobáša sa určí po dohode s matrikárkou 
 • Cirkevný sobáš – sa uskutočňuje podľa miesta cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré pôsobia v našej mestskej časti.

Čo potrebujete

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR ak aspoň jeden ma trvalý pobyt v Rusovciach
 • Rodný list
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Potvrdenie o pobyte
 • Úmrtný list (ak ide o vdovca alebo vdovu)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak  ide o rozvedeného alebo rozvedenú)
 • Doklad o rodnom čísle
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • V prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je treba predložiť aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Doklady o štátnom občianstve, pobyte a rodnom čísle možno nahradiť platným občianskym preukazom, alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. Vyplnenú Žiadosť o uzavretie manželstva podpíšu snúbenci pred matrikárkou najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Manželstvo sa uzatvára podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov v našej mestskej časti. Za takýto sobáš (po splnení podmienok) neplatia snúbenci žiaden poplatok.

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
Ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo  na inom  matričnom  úrade, vydáme povolenie (tzv. delegácia sobáša), naopak ak chcú uzavrieť manželstvo osoby bez trvalého pobytu v našej mestskej časti, potrebujú povolenie (delegácia sobáša) z matričného úradu podĺa trvalého bydliska (buď ženícha alebo nevesty). Tieto úkony sú  spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov.
Pred uzavretím manželstva predkladajú tie isté doklady ako občania SR z mestskej časti Rusovce a povolenie Matričného úradu podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave
 • Doklad o pobyte
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Úmrtný list, ak je vdovec alebo vdova
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený alebo rozvedená
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
a okrem toho:
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami.
Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania. V prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia mať aj príslušné overenia (Apostille, superlegalizácia). Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (okrem českého). Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území SR, môžu uzavrieť manželstvo na ktoromkoľvek matričnom úrade.

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami
 • Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.
Uzavretie cirkevného sobáša
 • Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola alebo  náboženskej spoločnosti.
 • Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo  uzavrelo je povinný doručiť Žiadosť o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.
Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál sobášneho listu bezplatne 0
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok  2,00
Uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej mestskej časti medzi štátnymi občanmi SR 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej  miestnosti 70,00
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom  medzi štátnym občanom SR a cudzincom 35,00
Uzavretie manželstva v mestskej časti medzi  štátnym občanom SR  a cudzincom 70,00
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
Príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v mestskej časti 120,00

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala cudzine do osobitnej matriky                                                                           

10,00

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti                                      

10,00


* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v pokladni MČ v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Tlačivá: Iné: