Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Invázne druhy bylín a drevín

NOVÁ POVINNOSŤ PRE VLASTNÍKOV, SPRÁVCOV A UŽÍVATEĽOV POZEMKOV ODSTRAŇOVAŤ INVÁZNE DRUHY BYLÍN A DREVÍN

Od 1. januára 2020 platí nová povinnosť pre vlastníkov, správcov, užívateľov pozemku, ktorí sú povinní sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu inváznych nepôvodných druhov bylín a drevín na ich pozemkoch a v prípade ich výskytu sú povinní ich odstraňovať.

Do zoznamu sú zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu. Patrí sem 10 druhov (z toho 4 dreviny a 6 bylín) a jeden rod.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
*Asclepias syriaca – glejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
*Heracleum mantegazzianum – boľševník obrovský
*Impatiens glandulifera – netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská

Invázne dreviny
Ailanthus altissima – pajaseň žliazkatý
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Poznámka: Druhy označené symbolom * pred názvom druhu boli zaradené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1263/2017 z 12. júla 2017 medzi druhy vzbudzujúce obavy Únie.

Na invázne druhy sa viažu ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

Bližšie informácie k inváznym drevinám nájdete aj na s. 54 – 55 spracovaného Dokumentu starostlivosti o dreviny pre mestskú časť Bratislava-Rusovce, ktorý nájdete tu:

http://www.bratislava-rusovce.sk/media/files/zivotne_prostredie/DSOD.pdf  

Štátna ochrana prírody SR vytvorila mapu prioritných lokalít, kde sa majú odstraňovať invázne druhy rastlín: http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html 

Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/150/20190801