Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Súhlas obce s pobytom cudzinca

Na základe novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) je cudzí štátny príslušník tretej krajiny povinný spolu so žiadosťou o udelenie prechodného pobytu predložiť aj súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Nakoľko v súčasnosti zákon o pobyte cudzincov odkazuje na právne predpisy, ktoré upravujú výlučne minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a neodkazuje na ustanovenia regulujúce minimálne požiadavky na ubytovacie zariadenia (ubytovne, internáty, hotely a pod.), mestská časť je oprávnená posudzovať len udelenie/neudelenie súhlasu pri ubytovaní v bytoch/rodinných domoch.Mestská časť Bratislava-Rusovce je na vydanie súhlasu príslušná na základe rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských časti hlavného mesta v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona.

Tlačivá:
Žiadosť o vydanie súhlasu obce