Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
26.2.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lamikra TO, s.r.o.
12.2.2019 Oznámenie o uložení zásielky – Voľby do európskeho parlamentu 2019
8.2.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vypracovanie dopravno-kapacitného posúdenia pre realizáciu výstavby zóny Rusovce-sever".
5.2.2019 Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie
28.1.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks drevín /tis obyčajný/ na pozemku parc. č. 420/2 v k.ú. Rusovce.
22.1.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - D4R7 Contruction s.r.o.
21.1.2019 Západoslovenská distribučná: Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.
21.1.2019 Západoslovenská distribučná: Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov.
21.1.2019 Štatistické zisťovanie rodinných účtov
16.1.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.