Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Územný plán

Územné plánovanie

            Mestská časť vykonáva kompetencie na úseku územného plánovania na základe zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a postupuje pri nich podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

            Mestským častiam je vyhradené obstarávanie územných plánov zón (na rozdiel od územného plánu hl. mesta, ktorý obstaráva hlavné mesto SR).

            Podľa § 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) územný plán zóny ustanovuje najmä:

  1. zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
  2. zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,       
  3. pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia,
  4. nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky,
  5. chránené časti krajiny,
  6. zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia,
  7. zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
  8. umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch,
  9. vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb,
  10. pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie.
Územné plány zón mestskej časti Bratislava - Rusovce, vrátane zmien a doplnkov, ktoré vo vymedzených územiach detailnejšie určujú funkčnú a priestorovú reguláciu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Riešia ich technické vybavenie, vrátane komunikácií a stanovujú verejno - prospešné stavby. Súčasťou každého územného plánu je všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie zón.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy:
Územné plány zón mestskej časti Bratislava-Rusovce: