Utorok 26. 10. 2021
Dnes má meniny Demeter

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
25.10.2021 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach
25.10.2021 NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivona Somogyiová
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ NATURA RUSOVCE
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Slopak
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FIGI PRESS, s. r. o.
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Ľubomír Fajta
25.10.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hegedüs
19.10.2021 MČ Bratislava-Rusovce - Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby č. MÚ 3433/2021/Mi formou verejnej vyhlášky
19.10.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2424/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Kovácsova pred rodinným domom č. 53, v čase od 20. 10. 2021 do 30. 11. 2021, dôvod rozkopávky: realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky