Štvrtok 19. 5. 2022
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
11.5.2022 MČ Bratislava-Rusovce; Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP/ÚR/57/2022/Go-2 zo 06. 5. 2022, ktorým sa umiestňuje líniová stavba: Druidská - Keltská, rozšírenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre investora RAINSIDE, s. r. o., Bratislava na pozemkoch v katastrálnom území Rusovce, Bratislava, na uliciach Pri gaštanovej aleji, Laténska, Ilýrska, Keltská, Druidská, Pri vodnej veži.
9.5.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 1771/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny - Peter Klempa.
3.5.2022 Okresný úrad Bratislava; "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 08" - zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu; OU-BA-OSZP3-2022/086858-002
2.5.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Stavebné povolenie pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., Bratislava pre líniovú stavbu BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 1. etapa - VNK, NNK; UKSP/SP/18/2022/Go-2

28.4.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 prijaté uznesením č. 359/2022 zo dňa 12. 4. 2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.4.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 prijaté uznesením č. 358/2022 zo dňa 12. 4. 2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
21.4.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania UKSP/24/2022/10/Go; "Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce"
20.4.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia UKSP192-TX1/2022-Tn; stavba: "PONTEO II" - prístavba k budove súp. č. 1174 na pozemkoch registra C v k. ú. Rusovce
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jakub Ochaba spolu so spoločnosťou MNF Invest s. r. o.
28.3.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SĽUK