Utorok 3. 8. 2021
Dnes má meniny Jerguš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
30.7.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ProFyzio, s. r. o.
30.7.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Základná škola s materskou školou Vývojova 228 Bratislava-Rusovce
30.7.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks drevín (topoľ čierny), na pozemku parc. č. 1319/74 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu výstavby inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia - Lotus desig, s. r. o.
30.7.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dopravné značenie okolo Irkutskej ulice"
30.7.2021 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
28.7.2021 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 36954/2021/SCDPK/87044; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava-Jarovce - Ivánka sever"
28.7.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2467/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a zelene, ulica Svébska pred rodinným domom č. 18, v čase od 28. 07. 2021 do 04. 08. 2021
28.7.2021 Rozhodnutie MÚ/R 2418/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku cestnej zelene, ulica Vývojová (v úseku od trafostanice po križovatku ulíc Vývojová a Balkánska), v čase od 26. 07. 2021 do 31. 08. 2021
22.7.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila dňa 22. 07. 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava.
21.7.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania k Územnému rozhodnutiu na umiestnenie časti líniovej stavby: SO - D-01,02,03,04,07 v rámci vyvolaných investícií pre stavbu "FILM PARK Jarovce, Bratislava"; č. UKSP-329-TX1/2021-21/J-Vi