Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
9.7.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu Účelová komunikácia, Colnícka ulica, č. MÚ/R - 2444/2024/Mi.
9.7.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania na zmenu stavby pred dokončením „BA_Rusovce zakabelizovanie VN 144 1.etapa – VNK, NNK“ (príloha VN 144); č. UKSP/286/2024/Da-ozn.
9.7.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Rusovce sever – Zóna pri ihrisku“ - obj. SO 10 – trafostanica, SO 11 – VN prípojka, SO 12 – NN rozvod (príloha Rusovce sever); č. UKSP-IO/2024-Da-ozn.
4.7.2024 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 prijaté uznesením č. 155/2024 zo dňa 27. 06. 2024 o ochrane verejného poriadku na verejných priestranstvách pred nudizmom na území mestskej časti Bratislava-Rusovce.
2.7.2024 Rozhodnutie MÚ/R 2398/2024 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka; ulica Kovácsova (po pravej strane RD č. 151), Rusovce; v čase od 03. 07. 2024 do 12. 07. 2024; dôvod rozkopávky: vybudovanie vodovodnej prípojky.
1.7.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Michaela Kovács
1.7.2024 Dotačná výzva na kontajnerové stanovištia: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory budovania a úprav kontajnerových stanovíšť v Bratislave z rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy v roku 2024. Oprávneným žiadateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
zriadené na správu bytového domu.
27.6.2024 Na základe oznámenia zvolávateľa zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru Rusovce-Čunovo, ktoré sa malo konať dňa 27. 6. 2024 sa z technických príčin neuskutoční. Pozvánka bola zverejnená dňa 19. 6. 2024 na úradnej tabuli MČ Bratislava-Rusovce.
19.6.2024 Pozvánka - Zvolanie zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru Rusovce-Čunovo
18.6.2024 Okresný úrad Bratislava; Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA č. OU-BA-OSZP3-2024/362917-004