Streda 29. 3. 2023
Dnes má meniny Miroslav

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
27.3.2023 Informácia o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 810 v k. ú. Rusovce žiadateľov: Karol Fajnor a Ing. Mária Fajnorová; MÚ/R-935/2023/Mi
8.3.2023 VZN č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
21.2.2023 Mestská časť Bratislava-Rača vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa školy: Základna škola, Na Pántoch 9, Bratislava
21.2.2023 Informácia o začatí správneho konania na výrub 3 ks drevín lipa sp. (Tilia sp.) žiadateľa: mestská časť Bratislava-Dúbravka; č. MÚ/R 598/2023/Mi

20.2.2023 MČ Bratislava-Čunovo; Oznámenie o úprave podkladov územného konania o umiestnení líniovej stavby BA_Čunovo č. UKSP-145/5-TX1/2021-23/C-Kri; Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a. s.
15.2.2023 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy - Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi.
14.2.2023 Oznámenie o začatí územného konania pre objekt Rozšírenie distribučného rozvodu stavby CASTELLUM PARK RUSOVCE na pozemkoch registra C parcelné č. 960, 965/1, 965/43, 1059/1 a registra E parcelné č. 251, 410, k. ú. Rusovce, Bratislava, na uliciach Pohraničníkov a Balkánskej, pre navrhovateľa kastel.sk s. r. o., Bratislava, č. UKSP/461/2022/7/Go

13.2.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jana Mikulčíková
13.2.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Eugen Kánovics
13.2.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - QuickPharm s. r. o.