Sobota 9. 12. 2023
Dnes má meniny Izabela

Doprava

7. 12. 2022

Vydávanie parkovacích kariet na Irkutskej a Maďarskej ulici na rok 2023
 
Oznam pre obyvateľov Irkutskej a Maďarskej ulice: Parkovacie karty na rok 2023 pre obyvateľov Irkutskej a Maďarskej ulice si môžu obyvatelia týchto ulíc vyzdvihnúť počas stránkových hodín na miestnom úrade v podateľni, a to od 27. 12. 2022. Zmenu ŠPZ vozidla je možné nahlásiť do 16. 12. 2022 e-mailom na sekretariat@bratislava-rusovce.sk. V prípade, že k zmene neprišlo, parkovacie karty sa budú vydávať podľa žiadostí z predchádzajúceho roka.
02. 11. 2022

Informácia o zmene organizácie dopravy na Irkutskej ulici

 

Vážení obyvatelia Irkutskej a Maďarskej ulice,

 

mestská časť Bratislava-Rusovce vám oznamuje, že od 9. 11. 2021 do 16. 11. 2021 sa bude na uliciach Irkutská a Maďarská (v časti od kostola sv. Márie Magdalény po Irkutskú ulicu) realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie s cieľom zvýhodniť obyvateľov žijúcich v tejto lokalite pred návštevníkmi.

Základnou zmenou je zjednosmernenie Irkutskej ulice. Dôvodom je najmä zvýšenie počtu parkovacích miest na ulici, ako aj zvýšenie bezpečnosti a prehľadnosti cestnej premávky na nej. Parkovanie v zóne nebude nateraz spoplatnené. Zvýhodnení budú občania bývajúci v danej zóne, ktorým bude vydaná rezidentská karta. Podmienkou vydania dvoch kusov rezidentskej karty na jednu nehnuteľnosť (rodinný dom alebo byt), je vzťah k nehnuteľnosti v danej zóne (napr. trvalý pobyt alebo nájomná zmluva) a vzťah k vozidlu. Každý rodinný dom, resp. byt dostane bezplatne aj tzv. návštevnícku parkovaciu kartu, ktorá umožní dočasné parkovanie v zóne pre návštevy. 

Realizácia vodorovného dopravného značenia („maľovanie čiar na vozovku”) sa bude týkať Irkutskej ulice, preto žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby od 9. 11. 2021 do 16. 11. 2021 neparkovali svoje vozidlá na ceste, ani po okrajoch, nakoľko tento priestor bude potrebný na realizáciu uvedených prác. Prosíme Vás o rešpektovanie pokynov dodávateľa dopravného značenia.


 

Ako získať parkovaciu kartu

 

Kto môže požiadať o vydanie parkovacej karty

O parkovaciu kartu môže požiadať každý, kto má trvalý pobyt na Irkutskej ulici, resp. Maďarskej ulici (v časti od kostola sv. Márie Magdalény po Irkutskú ulicu), býva v nehnuteľnosti alebo je nájomníkom nehnuteľnosti v tejto lokalite. Upozorňujeme, že 2 rezidentské parkovacie karty + 1 návštevnícka parkovacia karta budú vydávané pre jednu domácnosť (rodinný dom/byt), nie pre každého člena domácnosti.

Aké doklady je potrebné predložiť k vydaniu parkovacej karty

 1. podľa vzťahu k nehnuteľnosti:
 • list vlastníctva alebo
 • nájomná zmluva.

 

 1. podľa vzťahu k motorovému vozidlu:
 • platné osvedčenie o evidencii vozidla vo vlastníckom vzťahu (napr. technický preukaz) - ak žiadateľ užíva vozidlo v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
  v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vlastníckeho vzťahu alebo
 • leasingová zmluva - ak žiadateľ užíva vozidlo na základe leasingovej zmluvy
 • zmluva uzatvorená s požičovňou automobilov - ak má žiadateľ vozidlo zapožičané
  z požičovne automobilov alebo
 • dohoda o zverení služobného vozidla do dočasného užívania zamestnancovi na súkromné účely - ak je žiadateľ zamestnancom spoločnosti a má vozidlo zverené do súkromného užívania alebo
 • dohoda o poskytnutí vozidla členovi orgánu právnickej osoby na služobné účely - ak je žiadateľ členom orgánu právnickej osoby a používa vozidlo na základe rozhodnutia, resp. dohody o poskytnutí vozidla na služobné a súkromné účely.

 

Ako požiadať o vydanie parkovacej karty

Sken príslušných dokumentov zašlite na e-mail sekretariat@bratislava-rusovce.sk alebo ich kópiu doručte osobne do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce na Vývojovej 8, najneskôr do 31. 12. 2021.

 

Parkovacie karty si budete môcť vyzdvihnúť osobne na sekretariáte miestneho úradu,
1. posch., č. dverí 3, na základe oznámenia povereného zamestnanca miestneho úradu. Spracovanie parkovacej karty si vyžaduje nejaký čas, preto vás prosíme o trpezlivosť.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02/68207016.

 

Projekt zmeny organizácie dopravy a s ňou súvisiace informácie sú zverejnené na našej webovej stránke https://www.bratislava-rusovce.sk/doprava.

 

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť pri dočasnom obmedzení cestnej premávky, robíme to pre vás. Zároveň vás žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie nového zvislého a vodorovného značenia.


Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce


Prevádzkovateľ uvedených osobných údajov, ktorým je Mestská časť Bratislava-Rusovce, so sídlom Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO: 00304611 (ďalej ako „mestská časť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracováva predmetné osobné údaje len pre účely vydania parkovacích a návštevníckych kariet. Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť viaceré práva, predovšetkým právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom alebo právo na ich vymazanie.

Ďalšie podrobnosti, ktoré zahŕňajú aj Vaše práva, nájdete v úplných informáciách poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rusovce zo dňa 01. 08. 2020 v znení neskorších doplnení a ich aktuálnych príloh, ktorou je najmä Zoznam spracovateľských činností mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktoré sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.bratislava-rusovce.sk v sekcii Ochrana osobných údajov alebo v sídle prevádzkovateľa, ktorým je Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce so sídlom Vývojová 8 v Bratislave. Právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).


Zmenu organizácie dopravy na Irkutskej ulici nájdete tu.