Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Doprava

23. 12. 2023

Vydávanie parkovacích kariet na Irkutskej a Maďarskej ulici na rok 2024
 
Oznam pre obyvateľov Irkutskej a Maďarskej ulice: Parkovacie karty na rok 2024 pre obyvateľov Irkutskej a Maďarskej ulice si môžu obyvatelia týchto ulíc vyzdvihnúť počas stránkových hodín na miestnom úrade v podateľni, a to od 08. 01. 2024. Zmenu ŠPZ vozidla je možné nahlásiť do 31. 12. 2023 e-mailom na sekretariat@bratislava-rusovce.sk. V prípade, že k zmene neprišlo, parkovacie karty sa budú vydávať podľa žiadostí z predchádzajúcich rokov.

Ako získať parkovaciu kartu

 

Kto môže požiadať o vydanie parkovacej karty

O parkovaciu kartu môže požiadať každý, kto má trvalý pobyt na Irkutskej ulici, resp. Maďarskej ulici (v časti od kostola sv. Márie Magdalény po Irkutskú ulicu), býva v nehnuteľnosti alebo je nájomníkom nehnuteľnosti v tejto lokalite. Upozorňujeme, že 2 rezidentské parkovacie karty + 1 návštevnícka parkovacia karta budú vydávané pre jednu domácnosť (rodinný dom/byt), nie pre každého člena domácnosti.

Aké doklady je potrebné predložiť k vydaniu parkovacej karty

 1. podľa vzťahu k nehnuteľnosti:
 • list vlastníctva alebo
 • nájomná zmluva.

 

 1. podľa vzťahu k motorovému vozidlu:
 • platné osvedčenie o evidencii vozidla vo vlastníckom vzťahu (napr. technický preukaz) - ak žiadateľ užíva vozidlo v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel
  v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vlastníckeho vzťahu alebo
 • leasingová zmluva - ak žiadateľ užíva vozidlo na základe leasingovej zmluvy
 • zmluva uzatvorená s požičovňou automobilov - ak má žiadateľ vozidlo zapožičané
  z požičovne automobilov alebo
 • dohoda o zverení služobného vozidla do dočasného užívania zamestnancovi na súkromné účely - ak je žiadateľ zamestnancom spoločnosti a má vozidlo zverené do súkromného užívania alebo
 • dohoda o poskytnutí vozidla členovi orgánu právnickej osoby na služobné účely - ak je žiadateľ členom orgánu právnickej osoby a používa vozidlo na základe rozhodnutia, resp. dohody o poskytnutí vozidla na služobné a súkromné účely.

 

Ako požiadať o vydanie parkovacej karty

Sken príslušných dokumentov zašlite na e-mail sekretariat@bratislava-rusovce.sk alebo ich kópiu doručte osobne do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce na Vývojovej 8.

 

Parkovacie karty si budete môcť vyzdvihnúť na podateľni miestneho úradu počas stránkových hodín, a to  na základe oznámenia povereného zamestnanca miestneho úradu. Spracovanie parkovacej karty si vyžaduje nejaký čas, preto vás prosíme o trpezlivosť.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02/68207016.

 

Projekt zmeny organizácie dopravy a s ňou súvisiace informácie sú zverejnené na našej webovej stránke https://www.bratislava-rusovce.sk/doprava, alebo kliknite TU

 

Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť pri dočasnom obmedzení cestnej premávky, robíme to pre vás. Zároveň vás žiadame o rešpektovanie a dodržiavanie nového zvislého a vodorovného značenia.


Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce


Prevádzkovateľ uvedených osobných údajov, ktorým je Mestská časť Bratislava-Rusovce, so sídlom Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO: 00304611 (ďalej ako „mestská časť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracováva predmetné osobné údaje len pre účely vydania parkovacích a návštevníckych kariet. Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť viaceré práva, predovšetkým právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom alebo právo na ich vymazanie.

Ďalšie podrobnosti, ktoré zahŕňajú aj Vaše práva, nájdete v úplných informáciách poskytovaných prevádzkovateľom prostredníctvom Zásad ochrany osobných údajov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rusovce zo dňa 01. 08. 2020 v znení neskorších doplnení a ich aktuálnych príloh, ktorou je najmä Zoznam spracovateľských činností mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktoré sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.bratislava-rusovce.sk v sekcii Ochrana osobných údajov alebo v sídle prevádzkovateľa, ktorým je Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce so sídlom Vývojová 8 v Bratislave. Právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).


Zmenu organizácie dopravy na Irkutskej ulici nájdete tu.