Streda 27. 5. 2020
Dnes má meniny Iveta

Oznamy

25
maj
2020

Otvorenie Základnej školy a materskej školy v Rusovciach od 01. 06. 2020

Mestská časť Bratislava-Rusovce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce otvára od 1. júna 2020 v Rusovciach materskú školu a základnú školu pre 1. až 4. ročník, žiaci vyšších ročníkov (od 5. ročníka vrátane) zostávajú doma a výučba bude prebiehať formou dištančného vzdelávania ako doteraz. Otvorený bude tiež školský klub detí (ŠKD) a školská jedáleň. Radi by sme vás informovali o základných zásadách fungovania v tomto prechodnom období, podrobnejšie informácie vám poskytne riaditeľ ZŠ s MŠ prostredníctvom Edupage.
 
22
maj
2020

Hľadáme kolegu do rusovskej knižnice

Reagujeme na vaše podnety a chystáme reštart činnosti rusovskej knižnice. Máme množstvo nápadov, aby sme ich ale mohli realizovať, potrebujeme milú a aktívnu osobu, ktorá činnosť knižnice zastreší.
 
19
maj
2020

Farská škôlka v Rusovciach hľadá učiteľku

Farská škôlka v Rusovciach hľadá učiteľku. V prípade otázok alebo záujmu, kontaktujte riaditeľku Farskej škôlky na tel. č. 0910 948 007.
 
15
maj
2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 15. 05. 2020

Na základe oznámenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy vás informujeme, že na území hlavného mesta SR Bratislavy je od 15. 05. 2020, a to od 12:00 hod. odvolaný Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov.
 
11
maj
2020

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce pre školský rok 2020/2021

V zmysle § 59 školského zákona a na základe Rozhodnutia číslo MŠVVaŠ SR sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať pre školský rok 2020/2021 bez osobnej prítomnosti detí. Žiadosť sa bude podávať elektronicky v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.