Štvrtok 30. 3. 2023
Dnes má meniny Vieroslava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
6.12.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Anna Keszeiová
6.12.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania na výrub 3 ks drevín smrek obyčajný a 1 ks orech vlašský na pozemku registra C-KN parc. č. 517 v k. ú. Rusovce žiadateľa: Jozef Petráš, Fláviovská 1495/1B, 851 10 Bratislava

2.12.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 42684/2022/SCDPK/122544
30.11.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 42681/2022/SCDPK/120719
21.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania MÚ/R 4105/2022/Mi na výrub dreviny 1 ks smrek obyčajný (Picea abies) na pozemku registra "C" parc. č. 1017/1 v k. ú. Rusovce; žiadateľ: Jaroslav Pjeczka. Dôvodom výrubu je zarastanie do elektrického vedenia, strom je suchý a ohrozuje opadávaním konárov nehnuteľnosti.
21.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava: Rozhodnutie MAGS ODP 51056/2022/509176-9/Ma; Stavebné povolenie pre stavbu: "Cyklotrasa Jarovce - Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej cesty pre účely cyklodopravy".
10.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce ako príslušný cestný správny orgán pre cesty III. a IV. triedy vydala Povolenie č. MÚ/R-4009/2022/Mi na základe žiadosti ŽSR na úplnú uzávierku miestnej cesty III. triedy - Vývojová ulica v Bratislave z dôvodu opravy železničného priecestia na Vývojovej ulici v termíne od 18. 11. 2022 (piatok) od 8:00 hod. do 26. 11. 2022 (sobota) do 8.00 hod.
8.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 3997/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 6 ks drevín na parc. č. 83 v k. ú. Rusovce. Dôvodom výrubu je nesprávne geometrické zameranie pozemku, kde stromy z predtým verejného priestranstva zasahujú do súkromného pozemku.
8.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 3966/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny na parc. č. 665/1 v k. ú. Rusovce z dôvodu zarastania do elektrického vedenia, ktoré poškodzuje, strom je vysoký a poškodzuje nehnuteľnosť.
4.11.2022 Bratislavský samosprávny kraj: Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj".