Sobota 31. 10. 2020
Dnes má meniny Aurélia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
14.8.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu spevnených plôch v areáli MŠ Bratislava-Rusovce - odstránenie havarijného stavu"
11.8.2020 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II.A etapa"
14.7.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Jazyková výučba cudzích jazykov, nákup technického vybavenia".
3.7.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2551/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 125), v čase od 06. 07. 2020 do 31. 07. 2020
3.7.2020 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" - Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu (č. 07545/2020/SCDPK/50670)
1.7.2020 Rozhodnutie č. MÚ/R 2515/2020 o predĺžení platnosti rozhodnutia č. MÚ/R 2177/2020 zo dňa 04. 06. 2020 o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie a rozkopávky vozovky, a to do 22. 07. 2020.
18.6.2020 Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch základnej školy, ktorú má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mestská časti Bratislava-Rusovce
12.6.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Rozhodnutie č. 07545/2020/SCDPK/43933 - Povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
9.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 8 ks topoľov na pozemku parc. č. 1321/31 v k. ú. Rusovce z dôvodu zníženej stability drevín voči vývratu, negatívny vplyv koreňovej sústavy na inžinierske siete, trafostanicu Západoslovenskej distribučnej a. s.- RNDr. Ľubor Košťál, CSc. a MUDr. Zuzana Košťálová
8.6.2020 Návrh záverečného účtu MČ Bratislava-Rusovce za rok 2019 je zverejnený na www.bratislava-rusovce.sk v sekcii Základne informácie/Rozpočet a záverečný účet.