Streda 21. 4. 2021
Dnes má meniny Ervín

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.10.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 27888/2020/SCDPK/80339 zo dňa 16. 10. 2020; Stavba: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
20.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na stavebné práce "Oplotenie futbalového ihriska"
20.10.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie č. 17826/2020/SCDPK/79564 zo dňa 14. 10. 2020 - Povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu: "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
12.10.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny (čerešňa), na pozemku parc. č. 296/2 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu nebezpečenstva zlomenia konárov a ohrozenia bezpečnosti osôb - Lucia Takácsová
12.10.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Osvetlenie hracej plochy"
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - Zuzana Zrnekova - HEARTREE
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - Mária Mlynarčíková a manžel Pavel Mlynarčík
12.10.2020 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa - PhDr. Irena Vitálošová PhD.
29.9.2020 MČ Bratislava-Jarovce: Možnosť na nahliadnutie do spisového materiálu pred vydaním rozhodnutia "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II. etapa"