Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

23. 06. 2020

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Schválenie počtu tried pre I. ročník školského roka 2020/2021 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
4. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2019
5.  Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2019
6. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2019
7. Návrh na zníženie schválených finančných príspevkov na rok 2020 pre občianske združenia a spolky mestskej časti Bratislava-Rusovce
8.  Pravidlá odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a ďalších občanov za ich prácu v odborných komisiách a organizačných zložkách mestskej časti Bratislava-Rusovce
9. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislava-Rusovce na rok 2020
10. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 270 – orná pôda vo výmere 986 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce (p. Weinhandl)
11. Žiadosť o nájom pozemku registra C KN parc. č. 132/2 – záhrada vo výmere 68 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Priechodská)
12. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/007/2017 k pozemku registra C KN parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Dostál)
13. Súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby na pozemku registra C KN parc. č. 615/15 vo výmere 15 m2, katastrálne územie Rusovce (MNF INVEST spol. s r. o.)
14. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2019
15. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2019
16. Správa o stave bytového fondu za rok 2019
17. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce o výmere 65 m2 a časti pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiacej ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Reindl)
18. Správa č. 1/03/2020 o výsledku finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti v užívaní Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
19. Správa č. 02/03/2020 z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2019
20. Správa č. 01/06/2020 o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, vyplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na 2. polrok 2020
22. Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny v rozsahu pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce

Grafická časť:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8

Textová časť:
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Oznámenie SEA:
Príloha č. 1
23. Rôzne
24. Interpelácie