Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

28. 01. 2020

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228,
Bratislava-Rusovce na rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021 - 2022
3. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Detský folklórny súbor Gerulata Bratislava-
Rusovce
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre SLOPAK, Bratislava-Rusovce
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Súkromná základná umelecká škola,
Bratislava-Rusovce
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre MFK Bratislava-Rusovce
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Materské centrum Kukulienka Bratislava-
Rusovce
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre DHZ Rusovce Bratislava-Rusovce
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre OZ VITUS Bratislava-Rusovce
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, pobočka
Bratislava-Rusovce
12. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2020 – 2022
13. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019 vypracovaná s súlade so
znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
15. Rôzne
16. Interpelácie