Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

05. 05. 2020

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25. 04. 2018 k pozemku pod stavbou garáže ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Bradáč)
3. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa    (manž. Hudcovičoví)
4.  Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa          (p. Vaškor)
5. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa           (p. Kučová)
6. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa          (p. Ďuris)
7.  Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 921 m2 a pozemku parc. č. 549/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 , katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu Mestská časť Bratislava-Rusovce
8.  Návrh na schválenie projektu „Dajme veci na poriadok“ z participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020
9.  Správa č. 03/03/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2019
 
10.  Výmena člena Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za zriaďovateľa
11.  Doplnenie členov redakčnej rady Rusovských novín
12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 
13.  Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom
14.   Rôzne
15.  Interpelácie