Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

27. 10. 2020 - zrušené

 

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2020
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2020
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za školský rok 2019/2020
5.  Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020
6. Čiastková správa č. 02/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri rozpočtovom hospodárení a čerpaní vybratých položiek schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 06. 2020
7. Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 k 30. 06. 2020 a monitorovacia správa
8.  Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2020
9. Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
10. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov
11. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vaškor)
12. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada s výmerou 213 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Mlynarčíkoví)
13. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/97 – záhrada vo výmere 262 m2, parc. č. 1180/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Berrettiniová)
14. Žiadosť o predĺženie doby nájmu časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vitálošová)
15. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (p. Zrneková – HEARTREE)
16. Návrh na úpravu výšky nájomného v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102 (spoločnosti RAFTOvanie, s.  r.  o. a Raftovanie Plus, s.  r.  o.)
17. Návrh na vymenovanie členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce za zriaďovateľa
18.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020  
19. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
21. Správa č. 01/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov a odpredajov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2019
22. Správa č. 03/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
23. Správa č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce vyplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020
24. Správa č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou - stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava-Rusovce“ v roku 2019
25. Rôzne
26. Interpelácie