Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

03. 03. 2020

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  Kontrola plnenia uznesení
1.
Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom