Štvrtok 25. 7. 2024
Dnes má meniny Jakub, Timur

08. 09. 2020 - zrušené

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2020
3. Výmena členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce za zriaďovateľa
4. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 752 – záhrada s výmerou 792 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Veleboví)
5.  Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2 v podiele 7025/51815 k celku, na pozemok parc. č. 622/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 m2 v podiele 7025/51815 k celku a pozemok parc. č. 622/2 - zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 398 m2 v podiele 1/6 k celku, katastrálne územie Rusovce (p. Kačinová)
6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,5 m2, katastrálne územie Rusovce (Slovenská pošta a. s.)
7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Hegedüs)
8.  Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (REAL-TIP s. r. o.)
9. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (GOLD4EVER s. r. o.)
10. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (COSY s. r. o.)
11. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu na bytový priestor nachádzajúci sa v budove na Maďarskej ulici č. 62/12, 851 10 Bratislava (p. Dorinec)
12. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
13. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
14. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
15. Návrh na zníženie schválených finančných príspevkov na rok 2020 pre občianske združenia a spolky mestskej časti Bratislava-Rusovce
16. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2020
17. Návrh na finančné vysporiadanie mestskej časti Bratislava-Rusovce vo veci parc. č. 288 – pozemok nachádzajúci sa v areáli ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava (rod. Krennova)
18. Správa č. 01/09/2020 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov Mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií, určených pre mestskú časť Bratislava-Rusovce doručených v roku 2019 a v I. polroku 2020
19. Rôzne
20. Interpelácie