Utorok 22. 10. 2019
Dnes má meniny Sergej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
7.8.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice"
24.7.2019 Okresný úrad Bratislava: Oznámenie o začatí územného konania na kompenzačné opatrenia diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever OU-BA-OVBP2-2019/9184/KAZ.
23.7.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3011/2019/Gb - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Gerulatská, v čase od 23. 07. 2019 do 07. 08. 2019.
22.7.2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
19.7.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu "Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce"
19.7.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Rusovce, nákup športového vybavenia"
19.7.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - Ján Klemensich
15.7.2019 Oznámenie: Meračské práce a údržba hraničných znakov na IV. hraničnom úseku slovensko - rakúskej štátnej hranice
15.7.2019 Rozhodnutie ministra 45/2019 - "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 172012/2019/SL/50466-M
3.7.2019 Zmena dopravného značenia na Ilýrskej ulici.

Mestská časť Bratislava-Rusovce oznamuje občanom Ilýrskej ulice, že má spracovaný projekt zmeny dopravného značenia na Ilýrskej ulici, ktorý rieši zjednosmernenie ulice v smere Keltská ul. po ul. Pri gaštanovej aleji. Zjednosmernenie ulice je jednou z foriem úpravy sledujúcej riešenie kapacitného problému. Tento projekt bol prerokovaný v dopravnej komisii a odsúhlasený Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.

Projekt trvalého dopravného značenia je zverejnený na stránke www.bratislava-rusovce.sk v časti úradná tabuľa, zároveň je k nahliadnutiu na miestnom úrade, 1. poschodie, odd. Rozvoj MČ, kancelária č. 8.

Mestská časť zároveň dáva možnosť občanom vyjadriť sa k navrhnutému dopravnému značeniu v lehote do 31. 07. 2019. Svoje pripomienky môžete zaslať písomne na adresu miestneho úradu, prípadne elektronickou poštou na e-mail: podateľna@bratislava-rusovce.sk alebo kitanovic@bratislava-rusovce.sk.

Po vyhodnotení prípadných pripomienok bude projekt so žiadosťou o určení použitia dopravných značiek a dopravných zariadení podaný na Magistrát hl. m. SR Bratislava.