Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

ÚP zóny Rusovce Sever

 

Zóna Rusovce – sever zahŕňa územie po pravej a ľavej strane štátnej cesty I/2 pri vstupe do Rusoviec smerom od Petržalky s rozlohou cca 29 ha. Územie je v súčasnosti nezastavané a platí na ňom stavebná uzávera, vyhlásená rozhodnutím MČ Bratislava-Rusovce č. UKSP-2361/2011, 12/R-Ba-1 zo dňa 27.25.2012; rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.5.2012. Stavebná uzávera bola vyhlásená na dobu 5-ich rokov.

Podľa územného plánu hl. mesta SR Bratislava 2007 ide o rozvojové územie, určené na málopodlažnú zástavbu obytného územia, na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu a na šport.

Hlavným cieľom územného plánu zóny Rusovce - sever je podľa zadania spresnenie koncepcie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia pre potreby bývania v rodinných domoch, so zastúpením nevyhnutnej občianskej vybavenosti, športu a rekreácie. Na podklade zhodnotenia územno-technických, hospodárskych, majetkových a sociálnych predpokladov a vyhodnotenia limitov územia bude potrebné:

  • analyzovať nové známe rozvojové zámery a ich dopad na riešené územie, jeho využitie a organizáciu
  • vyriešiť koncepciu  a prehĺbiť riešenie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, s vytvorením územných  predpokladov pre zástavbu územia
  • overiť a spodrobniť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia
  • stanoviť zásady a regulatívy hmotovo-priestorového usporiadania stavieb, umiestňovania stavieb a zelene v jednotlivých súboroch a blokoch, zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb, dopravného vybavenia a technického vybavenia územia.

Územný plán zóny sa obstaráva vo forme spracovania návrhu (teda bez konceptu).

Mestská časť Bratislava-Rusovce obstaráva územný plán zóny Bratislava-Rusovce od roku 2011; v roku 2015 poskytlo dotáciu na jeho obstaranie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 18 403,20 €.

Zadanie ÚPz schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením MZ č. 148 zo dňa 26.1.2012.

Návrh ÚPz bol zverejnený v čase od 17.6.2015 do 17.7.2015; vyjadrovali sa k nemu orgány verejnej správy, zainteresované inštitúcie, vlastníci i široká verejnosť.

V čase spracovania tejto informácie (august 2016) čaká mestská časť Bratislava-Rusovce na opakované stanovisko hlavného mesta SR k návrhu ÚPz; po jeho získaní predloží návrh ÚPz na vyjadrenie odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava podľa § 25  stavebného zákona, ktorý je podmienkou schválenia ÚPz v miestnom zastupiteľstve.

Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je Ing. arch. Dušan Dinaj.

Odborne spôsobilou osobu na obstarávanie ÚPz je Ing. arch. Alexander Hollý.

VZN: 
Finálny návrh:
Dopravno kapacitné posúdenie: