Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

ÚP pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce


Územné plánovanie

 

            Mestská časť vykonáva kompetencie na úseku územného plánovania na základe zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a postupuje pri nich podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

            Mestským častiam je vyhradené obstarávanie územných plánov zón (na rozdiel od územného plánu hl. mesta, ktorý obstaráva hlavné mesto SR).

 

            Podľa § 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) územný plán zóny ustanovuje najmä:

  1. zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
  2. zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov,      
  3. pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia,
  4. nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky,
  5. chránené časti krajiny,
  6. zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia,
  7. zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
  8. umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch,
  9. vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb,
  10. pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie


MČ Bratislava-Rusovce má schválený územný plán pamiatkovej zóny Rusovce a rozpracovaný územný plán zóny Rusovce – sever.

 

Územný plán pamiatkovej zóny

V apríli 2016 bol na zasadnutí miestneho zastupiteľstva schválený územný plán pamiatkovej zóny Rusovce. Hlavným dôvodom na obstaranie ÚP bol zámer Slovenskej republiky zapísať na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO rímsky vojenský kastel Gerulata, pochádzajúci z 1. až 4. storočia n. l.

Gerulata bola súčasťou veľmi premysleného hraničného systému Rímskej ríše (Limes Romanus), ktorý spolu dosiahol dĺžku viac ako 5 000 km a prechádzal tromi kontinentmi: Európou, Áziou a Afrikou.

Hlavným cieľom územného plánu bolo získanie účinného nástroja na reguláciu možných rozvojových aktivít na území MČ tak, aby bolo možné zabezpečiť ochranu, zachovanie a prezentáciu rímskeho vojenského kastela Gerulata.

Pamiatková zóna Rusovce má rozlohu cca 358 ha. Vzhľadom na mimoriadnu rozľahlosť pamiatkovej zóny a vzhľadom na veľmi rozmanité funkcie v jej rámci bolo územie pri spracúvaní ÚPz rozčlenené na šesť priestorových celkov. Štyri z nich sú zastavané bežnou zástavbou, jeden celok tvorí Rusovský park s kaštieľom a jeden celok (najväčší) je tvorený prírodným prostredím. Mestská časť Bratislava-Rusovce obstarávala územný plán pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce od roku 2012. Celková hodnota dosiahla sumu 45 160.- €, pričom dotáciu na jeho obstaranie poskytlo Ministerstvo kultúry SR v roku 2012 vo výške 20 000.- € a v roku 2014 vo výške 15 000.- € a hlavné mesto SR Bratislava v roku 2013 vo výške 6 000.- €.

ÚPz sa spracúval v dvoch stupňoch, t. j. ako koncept a ako návrh ÚPz.

Zadanie ÚPz bolo schválené uzn. MZ č. 352 z 19. júna 2013.

Koncept ÚPz bol zverejnený v čase od 16. 9. 2013 do 16. 10. 2013; vyjadrovali sa k nemu orgány verejnej správy, zainteresované inštitúcie, vlastníci i široká verejnosť.

Po spracovaní a prerokovaní pripomienok ku konceptu bola spracovaný návrh ÚPz, ktorý bol zverejnený v čase od 15. 8. 2014 do 16. 9. 2014. K návrhu ÚPz sa takisto vyjadrovali orgány verejnej správy, zainteresované inštitúcie, vlastníci i široká verejnosť.

Stanovisko odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava podľa § 25  stavebného zákona, ktoré je podmienkou schválenia ÚPz v miestnom zastupiteľstve, bolo vydané dňa 30.3.2016 pod č. OU-BA-OVBP1-2016/1223-HOM.

Miestne zastupiteľstvo schválilo územný plán pamiatkovej zóny Rusovce uznesením č. 160 zo dňa 7. apríla 2016.

Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie bola spoločnosť AUREX, s. r. o., Bratislava, na základe verejného obstarávania, vyhláseného prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania. Odborne spôsobilou osobu na obstarávanie ÚPz bol Ing. arch. Alexander Hollý.