Piatok 9. 6. 2023
Dnes má meniny Stanislava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
15.1.2018 Rozhodnutie o dodatočnom povolení prestavby jednoduchej stavby "Záhradná chatka" č. UKSP-583-TX3/2017,18/R-Ba-2
15.1.2018 Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018.

Termíny akustického preskúšavania sirén.
9.1.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení
8.1.2018 (Zmena č. 5) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo na MÚ MČ Bratislava-Rusovce ako príslušný orgán zmenu navrhovanej činnosti, ktorá je uverejnená na webovom sídle ministerstva na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/

Nahliadnuť do oznámenia o navrhovanej činnosti môže verejnosť na MÚ MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, I. poschodie, č. dv. 8. v stránkových hodinách.
15.12.2017 Zverejnenie Návrhu zásad umiestňovania nových pozemkov
14.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania UKSP-974-TX1/2017/Vi
4.12.2017 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2018-2020
4.12.2017 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Právne služby pre mestskú časť
1.12.2017 Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - nové prejednanie UKSP952/1TX1/2017Kb
29.11.2017 Upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.