Sobota 9. 12. 2023
Dnes má meniny Izabela

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
15.5.2023 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jakub Ochaba a MVF INVEST spol. s. r. o.
5.5.2023 Rozhodnutie MAGS ODP 50341/2023-138751-Povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty II. triedy Balkánska ulica; v úseku od Colníckej ulice po Zdravotnícku ulicu; v čase od 09. 05. 2023 do 09. 06. 2023; dôvod rozkopávky: realizácia výkopových prác pre uskutočnenie optickej prípojky pre stavbu „Optická prípojka SITEL s.r.o. pre Inštitút výskumu samospráv, Zdravotnícka ul. 1, Bratislava-Rusovce”

3.5.2023 Rozhodnutie MÚ/R 1269/2023 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a cestnej zelene; ulica Irkutská pred polyfunkčným objektom č. 11B a č. 11C, ulica Zdravotnícka pred administratívnou budovou č. 1; v čase od 02. 05. 2023 do 09. 05. 2023; dôvod rozkopávky: vybudovanie optickej prípojky pre Inštitút výskumu samospráv
25.4.2023 Mestská časť Bratislava-Čunovo vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Cédrová 6, 851 10 Bratislava
24.4.2023 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Mudroňova 83, 811 03 Bratislava
24.4.2023 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Špitálska 49, 811 08 Bratislava
24.4.2023 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Šulákova 35, 811 03 Bratislava
24.4.2023 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila výberové konanie na obsadenie riaditeľa Materskej školy, Tabaková 10, 811 07 Bratislava
24.4.2023 MČ Bratislava-Čunovo; Územné rozhodnutie č. UKSP 145/5-TX1/2021-23/C-Kri-5 zo dňa 18. 04. 2023, stavba: BA-Čunovo, zakabelizovanie VN 144, III. etapa VKK, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Čunovo; navrhovateľ: Západoslovenská distribučná spoločnosť a. s.
18.4.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Rozhodnutie o prerušení územného konania č. UKSP/PK/252/2021/2023/Go/Da-4