Štvrtok 30. 3. 2023
Dnes má meniny Vieroslava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
2.11.2022 MČ Bratislava-Rusovce: Informácia o začatí správneho konania č. MÚ/R 3912/2022/Mi o vydaní súhlasu na výrub 1 ks dreviny na parc. č. 191/3 v k. ú. Rusovce z dôvodu chorobnosti.
19.10.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3798/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a cestnej zelene, ulica Keltská pred RD č. 18 - 106 a križovatka ulíc Keltská a Pri gaštanovej aleji, v čase od 20. 10. 2022 do 10. 11. 2022, dôvod rozkopávky: budovanie optickej siete a prípojok do jednotlivých rodinných domov
19.10.2022 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce pre navrhovateľa ENIDAN družstvo, Brezno č. UKSP252/2021/13/Go
14.10.2022 Daňové riaditeľstvo - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti; adresát písomnosti: Františk Šmeringa
23.9.2022 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2022/102867-7/POS na výrub 39 ks stromov a 185 m2 krovitých porastov rastúcich v zábere stavby "Cyklotrasa Jarovce-Rusovce"
23.9.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3416/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávka cestnej zelene, ulica Colnícka pred rodinným domom č. 23, v čase od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022, dôvod rozkopávky: rekonštrukcia jestvujúcej vodovodnej prípojky
23.9.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3415/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávka cestnej zelene, ulica Pohraničníkov pred zdravotným strediskom, v čase od 26. 9. 2022 do 10. 10. 2022, dôvod rozkopávky: zriadenie prípojky EKS UPC pre zdravotné stredisko
23.9.2022 Rozhodnutie MÚ/R 3414/2022 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávka vjazdu a cestnej zelene, ulica Balkánska pred rodinným domom č. 31, v čase od 26. 9. 2022 do 23. 10. 2022, dôvod rozkopávky: realizácia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Katarína Melicharová
25.8.2022 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Veronika Vandrášeková