Sobota 31. 10. 2020
Dnes má meniny Aurélia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks vŕba a 1 ks baza, obe na pozemku parc. č. 4540 v k. ú. Petržalka, ktorý je zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka z dôvodu napadnutia drevokaznými hubami, zlý zdravotný stav (vŕba) a nadmerné tienenie obytných priestorov domu (baza) - MČ Bratislava-Petržalka
8.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks javora, na pozemku parc. č. 1142 v k. ú. Rusovce, z dôvodu ohrozenia osôb a majetku na predmetnom pozemku a susedných pozemkoch - Profi Estate SK, s. r. o.
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Denisa Priechodská
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MVDr. Anton Dostál, PhD.
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
5.6.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2187/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 57), v čase od 08. 06. 2020 do 19. 06. 2020
5.6.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2177/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Colnícka (pred rodinným domom č. 2), v čase od 08. 06. 2020 do 30. 06. 2020
1.6.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2020
29.5.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Jazyková učebňa na výučbu cudzích jazykov, nákup interiérového vybavenia"

28.5.2020 Rozhodnutie o obnovení vyučovania v materskej škole, v základnej škole a školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce