Piatok 25. 9. 2020
Dnes má meniny Vladislav, Vladislava

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
27.3.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia UKSP-260-TX1/2018/Tn
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Rozália Horváthová
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Albín Balek
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Q 99
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zlatica Antošová
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Bradáč
16.3.2018 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu Rusovce-sever. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 31.3.2018.
14.3.2018 Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 29.3.2018 ulíc Vývojová a Kovácsova v MČ Bratislava-Rusovce.
9.3.2018 Oznámenie (č. MÚ 1500/2018) o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 5 ks stromov na pozemkoch reg. „E“ parc.č. 300, 295, 301 v k. ú. Rusovce, z dôvodu rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne základnej školy Rusovce s rozšírením jej účelu.
28.2.2018 MČ Bratislava-Rusovce predlžuje rozkopávku pod č. MÚ/R 1230/2018 zo dňa 19.2.2018 na Laténskej a Bronzovej ulici z pôvodného termínu od 20.2.2018 do 28.2.2018 na nový termín do 31.3.2018 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, a to sneženie, celodenné mrazy.