Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MUDr. Michla Tulek a PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
20.3.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania na zriadenie vjazdu č. MÚ/R-1225/2024/Mi
14.3.2024 HaZÚ hl. mesta Bratislavy - Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie
1.3.2024 Okresný úrad Bratislava -odbor výstavby a bytovej politiky; Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. OU-BA-OVBP2-2024-251464-ZAD
27.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Matúš Keszi
21.2.2024 Ministerstvo dopravy SR; Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby č. 10192/2024/SCDPK/16635; stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka sever
19.2.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Stavebné povolenie č.UKSP/SP/476/2023/2024/Da-3; Tréningové futbalové ihrisko.
16.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Boris Vandrášek
16.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Viera Vandrášeková

16.2.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Soňa Vandrášeková