Streda 12. 8. 2020
Dnes má meniny Darina

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.6.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks javora, na pozemku parc. č. 1142 v k. ú. Rusovce, z dôvodu ohrozenia osôb a majetku na predmetnom pozemku a susedných pozemkoch - Profi Estate SK, s. r. o.
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Denisa Priechodská
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MVDr. Anton Dostál, PhD.
8.6.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
5.6.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2187/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a vozovky, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 57), v čase od 08. 06. 2020 do 19. 06. 2020
5.6.2020 Rozhodnutie MÚ č. 2177/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Colnícka (pred rodinným domom č. 2), v čase od 08. 06. 2020 do 30. 06. 2020
1.6.2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2020
29.5.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Jazyková učebňa na výučbu cudzích jazykov, nákup interiérového vybavenia"

28.5.2020 Rozhodnutie o obnovení vyučovania v materskej škole, v základnej škole a školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
27.5.2020 Okresný úrad Bratislava - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úpravách (prípravné konanie) v časti katastrálneho územia Rusovce, názov projektu "Hospodársky dvor Rusovce" č. OU-BA-PLO-2020/0063542