Utorok 22. 10. 2019
Dnes má meniny Sergej

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
2.7.2019 Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania č. UKSP-1045, 1088-TX1/2019/J-Vi "Film park Jarovce - Bratislava, vyvolané investície"
27.6.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie o zastavení zmeny stavby pred dokončením" č. 18524/2019/SCDPK/52132 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
27.6.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením č. 16197/2019/SCDPK/51804 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
24.6.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 18524/2019/SCDPK/49376 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
19.6.2019 Rozhodnutie MÚ č. 2573/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Irkutská 16 A, v čase od 20. 6. 2019 do 20. 7. 2019.
17.6.2019 "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2017 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 06" - zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Termín na doručenie písomných stanovísk je do 2. júla 2019, na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
10.6.2019 Zverejnenie zámerov prenajať a predať nehnuteľnosť z majetku obce
6.6.2019 Oznámenie o predĺžení lehoty na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivánka sever"
6.6.2019 Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla zn. Peugeot - strieborná metalíza, ktoré je bez EČ a nachádza sa na ulici Laténska.
5.6.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v mestskej časti Bratislava-Rusovce".