Sobota 26. 9. 2020
Dnes má meniny Edita

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
30.1.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
22.1.2018 Uznesenie z Najvyššieho súdu SR, č.2 Tdo 78/2016
19.1.2018 Oznamujeme Vám, že v nasledujúcich dňoch Vás môžu vo Vašich domácnostiach navštíviť zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti s.r.o. za účelom revízneho auditu - revízia plynových kotlov. Zamestnanci sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902/969686.
17.1.2018 Rozhodnutie UKSP 974-TX1/2017/Vi-2 Územné rozhodnutie "FILM PARK Jarovce, Bratislava I.etapa a II.A etapa"
17.1.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks topoľov
15.1.2018 Vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku registra CKN parc. č. 965/1, vyžiteľný na parkovacie státia pre osobné autá
15.1.2018 Rozhodnutie - "Rekonštrukcia-prístavba a nadstavba záhradnej chatky" UKSP 952-TX1/2018-Kb-1
15.1.2018 Rozhodnutie o dodatočnom povolení prestavby jednoduchej stavby "Záhradná chatka" č. UKSP-583-TX3/2017,18/R-Ba-2
15.1.2018 Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2018.

Termíny akustického preskúšavania sirén.
9.1.2018 Západoslovenská distribučná, a.s. výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení