Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Aktuality a kultúrne akcie

16
okt
2018

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Dňa 20.10.2018 v čase od 10:30-12:30 hod.,sa uskutoční Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad môžete odovzdať na Zbernom dvore na Vývojovej ul. v Rusovciach.

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK NA ÚZEMÍ HL. MESTA SR BRATISLAVY

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov.


Organizátor: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce,

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

Zber sa uskutoční dňa 20.10.2018 v čase od 10:30-12:30 hod.

na Zbernom dvore, Vývojová ul., Bratislava-Rusovce.

 

Podmienky:

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
 

  • Staré náterové hmoty
  • Odpadové rozpúšťadlá
  • Pesticídy
  • Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

  • Batérie a akumulátory
  • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
  • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.