Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

26. 09. 2023

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2023
3. Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce k 30.06.2023
4. Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023 k 30.6.2023 a monitorovacia správa
5. Poskytnutie finančných prostriedkov Hlavnému mestu SR Bratislave v rámci projektu „Riešenie migračných výziev v MČ Bratislava-Rusovce“
6. Zmena rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023
7. Žiadosť o kúpu pozemku registra C KN parc. č. 135/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Žiadosť o kúpu pozemku registra C KN parc. č. 418 – záhrada vo výmere 216 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9.  Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/81 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m2, parc. č. 1180/82 – záhrada vo výmere 237 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
10. Žiadosť o nájom pozemkov registra C KN parc. č. 965/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, parc. č 965/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 80 m2, zastavané stavbou súpisné číslo 1136 a parc. č. 965/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 29 m2, pozemky sú evidované v liste vlastníctva č. 2, k. ú. Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 pís. c) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
11. Súhlas na zriadenie nového vecného bremena v prospech oprávneného Mestská časť Bratislava-Rusovce ako vlastníka pozemku registra C KN parc. č. 186/1 a povinného z vecného bremena, ako bezpodielových spoluvlastníkov pozemku registra C KN parc. č. 185/1, k. ú. Rusovce, Ing. Wencl Ladislav a manželka Mgr. Lenka Wenclová a súčasne zrušenie pôvodného vecného bremena zriadeného v prospech Mestskej časti Bratislava-Rusovce zmluvou č. V – 1136/01 
12. Predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Revaro s. r. o.)
13. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa (REAL – TIP s.r.o.)
14. Schválenie právnych úkonov v rámci vysporiadania majetku ROT, s.r.o.
15. Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rusovce na roky 2023 - 2027
16.  Správa o stave rokovaní k ponuke vybudovania centra sociálnych služieb „DSS“
17. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám doručených na mestskú časť Bratislava-Rusovce v roku 2022
18. Interpelácie
19.  Rôzne