Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

30. 05. 2023

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s.r.o. za rok 2022
3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2022
4. Rozpočtové opatrenie starostu č.1/2023 -zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023
5. Žiadosť o prenájom pozemku registra C KN parc. č. 135/7 – p. Holešovský
6. Žiadosť nájom pozemkov registra C KN parc. č. 965/4 – p. Rizman
7. Predĺženie nájomného vzťahu – MNF INVEST spol. s r. o. - Ochaba
8. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/69 - Šuláková
9.  Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2022, Informatívny materiál
10. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31.12.2022
11. Personálne zmeny v príspevkovej organizácii Ruseko
12. Správa o výsledku finančnej kontroly poskytovania dotácií za rok 2022
13. Návrh správy z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v agende vybavovania sťažností a petícií doručených na mestskú časť v roku 2022
14.  Rôzne
15.  Interpelácie