Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

28. 02. 2023

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2023 a prognózy rozpočtu na roky 2024 - 2025
3. RUSEKO m. p. - Návrh rozpočtu na rok 2023 a Správa o činnosti
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre Detský folklórny súbor GERULATA; Dobrovoľný hasičský zbor Rusove; Jednota dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia Rusovce; Materské centrum Kukulienka; Miestny futbalový klub Rusovce; Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady; VITUS
5. Priority MČ Bratislava-Rusovce na roky 2023 – 2026
6. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
7. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2023
8. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č.. /2023 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
9. Návrh na doplnenie uznesenia č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, ktorým bola schválená výška nájomného za prenájom pozemkov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce
10. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/010/2018 zo dňa 28. 02. 2018 k pozemkom registra C KN parc. č. 65/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, parc. č. 65/4 – záhrada vo výmere 12 m2, parc. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, parc. č. 65/6 – záhrada vo výmere 66 m2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí
11. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1290/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, parc. č. 1290/60 – ostatná plocha vo výmere 13 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
12. Žiadosť o prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 135/4 – zastavaná plocha vo výmere 24 m 2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí
13. Predĺženie nájomného vzťahu z Nájomnej zmluvy č. NP/002/2018, NP/003/2018 a NP/004/2018, každá v podiele 1/3 k celku, k pozemku registra C KN parc. č. 545/14 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, pozemku parc. č. 545/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku parc. č. 548/2 – ostatná plocha vo výmere 13 m2 a pozemku parc. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce
14.  Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (spoločnosť QuickPharm s. r. o.)
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na I. polrok 2023
16.  Rôzne
17.  Interpelácie