Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

12. 12. 2023 v náhradnom termíne

 
  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2023 z 2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za školský rok 2022/2023
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2023
5. Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Rusovce a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava
6. Schválenie právnych úkonov v rámci vysporiadania majetku ROT s. r. o.
7. Ruseko m. p. - Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2023
8. Prijatie úveru na rekonštrukciu a dostavbu objektu budovy jedálne ZŠ s MŠ Rusovce
9.  Zmena rozpočtu č. 3 na rok 2023 pre MČ Bratislava-Rusovce
10. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
11. Prenájom nebytových priestorov v objekte Zdravotného strediska (pediatria)
12. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov MČ Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti pri hotovostných platbách v I. polroku 2023
13. Interpelácie
14.  Rôzne