Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

21. 06. 2022

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 

Ústna informácia o aktuálnom stave využitia strelnice v Rusovciach (viceprezident PZ SR, pplk. JUDr. Damián Imre)

1. Kontrola plnenia uznesení
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9. 
10. 
11.
12.
13. 
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.  Rôzne
31.  Interpelácie