Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

12. 04. 2022

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok 2022
3. Použitie finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov a návrh na zmenu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022
4. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 , k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (SĽUK)
5. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 538/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2 , zastavaný stavbou – garáž so súpisným číslom 1670, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Medveď)
6.  Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 538/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 , zastavaný stavbou – garáž so súpisným číslom 1667, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Urban)
7. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 538/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 , zastavaný stavbou (garáž), súpisné číslo 1668, parc. č. 538/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2 , zastavaný stavbou (garáž), súpisné číslo 1669, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Bradáčová)
8. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a pozemku parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 , k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 v prospech - Jakub Ochaba a spoločnosti MNF INVEST spol. s r. o., v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemkom registra C KN parc. č. 626/6, 626/8 a 628/3
9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce
11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzne nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Správa č. 01/04/2022/ o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava-Rusovce doručených v roku 2021
13.  Správa č. 02/04/2022 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nebytových priestorov v roku 2021
14.  Ústna informácia k priebehu Čiastkovej kontroly zúčtovania prijatých dotácií a transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekt „Voľnočasový priestor, BratislavaRusovce“ v roku 2021
15.  Rôzne
16.  Interpelácie