Sobota 20. 4. 2024
Dnes má meniny Marcel

22. 12. 2022

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu 
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
Bod č. 1 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za školský rok 2021/2022
Bod č. 2 Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2022
Bod č. 3 Zmena rozpočtu č. 4 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022
Bod č. 4 Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa (Martin Pros)
Bod č. 5 Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (PRAKTIKMED, spol. s r. o.)
Bod č. 6 Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 pre spoločnosť HMnet, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod č. 7 Predĺženie nájomného vzťahu z Nájomnej zmluvy č. NP/002/2018, NP/003/2018 a NP/004/2018, každá v podiele 1/3 k celku, k pozemku registra C KN parc. č. 545/14 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, pozemku parc. č. 545/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku parc. č. 548/2 – ostatná plocha vo výmere 13 m2 a pozemku parc. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce
Bod č. 8 Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/001/2018 zo dňa 29. 12. 2017 k pozemkom registra C KN parc. č. 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, parc. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, parc. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2, katastrálne územie Rusovce, ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom využívania týchto pozemkov ako záhrada a priľahlé pozemky k stavbe vo vlastníctve žiadateľky
Bod č. 9  Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/005/2018 zo dňa 28. 12. 2017 k pozemkom registra C KN parc. č. 145/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2, parc. č. 145/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Bod č. 10 Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/001/2013 zo dňa 16. 01. 2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04. 12. 2017 (NP/018/2017) o užívaní časti poľnohospodárskeho areálu medzi účastníkmi: Podielnické družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 851 10 Bratislava a Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, za účelom využívania prenajatej plochy ako „Kontajnerové stojisko“ pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rusovce pri nakladaní s komunálnym odpadom
Bod č. 11 Návrh termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok 2023
Bod č. 12 Pravidlá odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a ďalších občanov za ich prácu v odborných komisiách a organizačných zložkách mestskej časti Bratislava-Rusovce
Bod č. 13 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce
Bod č. 14 Aktualizácia Územného plánu zóny Rusovce Sever
Bod č. 15 Rôzne 
Bod č. 16  Interpelácie