Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

11. 04. 2024

 

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Počet tried pre I. ročník školského roka 2024/2025 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaRusovce
3. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. NP/002/2022 uzatvorenej k časti pozemku registra C KN parc. č. 221/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – Pekane s.r.o.
4. Žiadosť o nájom pozemkov parc. č. 146/2 – ostatná plocha vo výmere 17 m2, v súlade s § 9aa ods. 2 pís. e) zákona č 138/1991 Zb. zákon o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – p. Svetko
5. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 538/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, parc. č. 538/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – p. Bradáč
6. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. NP/006/2022 uzatvorenej k pozemku registra C KN parc. č. 538/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 26 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – p. Medveď
7. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. NP/007/2022 uzatvorenej k pozemku registra C KN parc. č. 538/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – p. Urban
8. Žiadosť o nájom pozemku registra C KN parc. č. 406/2 – záhrada o výmere 294 m2, v súlade s § 9aa ods. 2 pís. e) zákona č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – p. F. Horváth
9.  Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 18160086/2011 k pozemku registra C KN parc. č. 905/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – p. Tulek
10. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – p. Holešovský
11. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – p. Fajta
12.  Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – p. Orságová
13. Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – MNF Invest
14.  Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – záhradky
15 Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – p. Kánovics
16.  Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – p. Bartoň Frey
17. Správa o výsledku finančnej kontroly pri efektívnom, hospodárnom a účelovom nakladaní s verejným majetkom pri uzatváraní nájomných zmlúv v rozpočtových rokoch 2022 a 2023 v podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
18.  Informačný materiál /A/ ZŠ, B/ úrad geodézie.../
19.  Interpelácie
20.  Rôzne