Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

15. 02. 2024

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce  na rok  2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025 - 2026
3. Úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
4. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 pre Detský folklórny súbor GERULATA; Jednota dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia Rusovce; Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku - občianske združenie; VITUS; Miestny futbalový klub  Rusovce
6. Rozpočtové opatrenie starostu č.2/2023 - zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2023
7. NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ........./2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
8. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2024
9.  Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (SLOPAK)
10. Zmena nájomcu z fyzických osôb MUDr. Kristíny Gulbišovej, MUDr. Lenky Vojtasovej, a MUDr. Zuzany Pospíchalovej na právnickú osobu spoločnosť Detská ambulancia Lastovička s. r. o. – pediatrická ambulancia v zdravotnom stredisku
11. Správa z vykonanej kontroly prevodov nehnuteľného majetku v správe a vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2023 v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €
12.  Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov      
13. Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov a odpredajov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2022
14.  Interpelácie
15.  Rôzne