Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

20. 06. 2024 zrušené / náhradný termín 27. 6. 2024

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie a počty tried v školskom roku 2024/2025 v Základnej škole
s materskou školou Vývojová 228 Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
3. Záverečný účet Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce za rok 2023
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
4. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2023
5. Záverečný účet 2023 mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2023
6. Zmena rozpočtu MČ BA-Rusovce č. 1 na rok 2024
 
7. Zásady nakladania s majetkom MČ BA-Rusovce – Novelizácia
8. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. ... prijaté uznesením č. ... zo dňa ... o ochrane verejného
poriadku na verejných priestranstvách pred nudizmom na území mestskej časti Bratislava-Rusovce
9.  Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - Čáni
10. Vrátenie časti daru – na základe odstúpenie od darovacej zmluvy č. DAR/004/2016, pozemku registra C KN
parc. č. 390/315 – záhrada vo výmere 40 m2, katastrálne územie Rusovce darcovi, v súlade s § 9a ods. 15
písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov - Čáni
11. Žiadosť o kúpu pozemku registra C KN parc. č. 120/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2,
katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov – Bartoň Fray
12.  Žiadosť o kúpu pozemku registra C KN parc. č. 135/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 204 m2,
katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov - Holešovský
13. Žiadosť o kúpu pozemku registra C KN parc. č. 65/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2
a pozemku registra C KN parc. č. 65/8 – záhrada o výmere 63 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s §
9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov -
Kánovics
14.  Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov - Dorinec
15. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2023,
Informatívny materiál
16. Správa o stave bytového fondu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2023
17. Predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného
strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (spoločnosť ProFyzio, s. r. o.)
18.  Predĺženie prenájmu nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej
na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Žena s. r. o.)
19. Zámena prenajatých nebytových priestorov v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad
hodný osobitného zreteľa (Hl. mesto SR Bratislava – Mestská polícia)
20. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov – ambulancie, v budove Zdravotného strediska Rusovce,
stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (NemoSan, s. r. o.)
21. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej
strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie
vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa (Dávid Reindl)
22. Úprava zmluvných vzťahov v súvislosti s prenájmom nebytových priestorov v objekte bývalých detských jaslí
na Kovácsovej ul. č. 85, Bratislava-Rusovce (Kresťanská liga pre pomoc postihnutým na Slovensku, o. z.)
23. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2023
24. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
mestskej časti Bratislava-Rusovce s dôrazom na vynakladanie verejných prostriedkov a dodržiavanie
postupov verejného obstarávania za rok 2023
25. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na 2. polrok 2024
26. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za prvý polrok 2024
27. Interpelácie
28. Rôzne